FIFA Sè-kài Poe

From Lohankhapedia
(Redirected from Kha-kiû Sè-kài-poe)
Jump to navigation Jump to search

FIFA世界 (Sè-kài) (Poe) (si)FIFA (múi)4 (tang)紀班 (kí-pan)1 (pái)e跤球 (kha-kiû)比賽 (pí-sài) ()定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)予人叫做 (kiò-chòe)鉲繆 (Kha-kiu)世界盃猶是 (iah-sī)世界盃

歷史 (Le̍k-sú)[edit]