Hái-kun Hōng-soaⁿ Bô-soàⁿ Tiān-sìn-só͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大戰時期 美軍 地圖中的電信所。

海軍 (Hái-kun)鳳山 (Hōng-soaⁿ)無線 (Bô-soàⁿ)電信所 (Tiān-sìn-só͘) (漢字 (Hàn-jī): 海軍鳳山無線電信所; 羅馬字 (Lô-má-jī): Kaigun Hôzan Musen Densin-zyo) ()台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi) (siat) ()高雄 (Ko-hiông)鳳山 (ê)殿訊 (tiàn-sìn) (chām)。 1919 ()起造 (khí-chō)

戰後 (Chiàn-āu)使用 (sú-iōng)[edit]

戰後中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)的海軍接收 (chiap-siu) (pat) (ēng) (chò) "鳳山招待所 (Chiau-thāi-só͘)" (鳳山招待所),是拘禁 (khu-kìm)政治犯 (chèng-tī-hoān) (kap)思想犯 (su-sióng-hoān)所在 (só͘-chāi)

1976年了後 (liáu-āu) (koh) (kái)做 "明德 (Bêng-tek)訓練班 (Hùn-liān-pan)" (明德訓練班),是管訓 (koán-hùn)軍隊 (kun-tūi) (tiong)問題 (būn-toê)人物 (jîn-bu̍t)的所在。

2001年訓練班解散 (kái-soàⁿ) (goân)所在後來 (āu-lâi) (hong)指定 (chí-tēng)古蹟 (kó͘-chek)現時 (hiān-sî) (ū)開放 (khai-hòng)參觀 (chham-koan)