Kim-jī-thah

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bí-kok Long Beach Chiu-li̍p Tāi-ha̍k ê ūn-tōng-tiâⁿ sī 1 ê kim-jī-thah.

金字塔 (Kim-jī-thah) ()任何 (jīm-hô)1 (ê)崎面 (kiā-bīn)三角形 (saⁿ-kak-hêng) (ê)建築物 (kiàn-tio̍k-bu̍t); 地基 (tē-ki)三角 (saⁿ-kak) (ia̍h)四角 (sì-kak) (siōng)普遍 (phó͘-phiàn)。金字塔的 "金字 (kim-jī)" (chí)漢字 (Hàn-jī)金的 (hêng)因為 (In-ūi)金字塔 () ()塗跤 (thô͘-kha) (chia̍h) (tāng)早前 (chá-chêng)文明 (bûn-bêng) (khò) (chit)原理 (goân-lí) (khí)在底 (chāi-té)紀念物 (kì-liām-bu̍t) (monument)。幾也千年 (Kúi-ā-chheng-nî) (lâi)地球 (Tē-kiû)頂懸 (téng-koân) (kài) (toā)名聲 (miâ-siaⁿ) (chhèng)的建築物是埃及 (Ai-ki̍p)的金字塔; 總是 (chóng--sī)起金字塔的文明宛若 (oan-ná) (ū)別的 (pa̍t-ê)