Ko-hiông Iàu-sài

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

高雄 (Ko-hiông)要塞 (Iàu-sài) (漢字 (Hàn-jī): 高雄要塞; 羅馬字 (Lô-má-jī): Takao Yôsai) ()日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)台灣 (Tâi-oân) (ê) () (siat) ()高雄陸軍 (lio̍k-kun)要賽 (iàu-sài)

戰後 (chiàn-āu)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok) () (ū)繼續 (kè-sio̍k)編制 (pian-chè)高雄要塞這个 (chit-ê)單位 (tan-ūi)

相關 (Siong-koan)[edit]