Nobel Chióng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nobel Chióng
對象 文ha̍k
Bu̍t理學
和平
化ha̍k
Keng製科ha̍k
Seng理學佮醫學
國家 Flag of Sweden.svg 瑞典
Flag of Norway.svg 挪威
開始 1901年
1969年 (經濟學獎)
官方
網站
http://nobelprize.org

得著 (Tit-tio̍h)Nobel (Chióng) ( (ia̍h)Nobel (Siúⁿ)) 會使 (ē-sái) (kóng) ()世界 (sè-kài)公認 (kong-jīn)上蓋 (siāng-kài) (ū)螢光 (êng-kng) (ê)呵咾 (o-ló) (Chit) (ê) (chióng) (pan) (hō͘) (tùi)社會 (siā-hōe)特殊 (te̍k-sû)貢獻 (kòng-hiàn) (lâng)發起人 (Hoat-khí-jîn)Alfred Nobel; (i)瑞典 (Sūi-tián) (kok)工業家 (kang-gia̍p-ka) ()dynamite發明仁 (hoat-bêng-jîn)。伊對伊的發明品 (hoat-bêng-phín)予人當做 (tòng-chò)武器 (bú-khì)感覺 (kám-kak)失望 (sit-bōng)所以 (só͘-í)希望 (hi-bāng)會當 (ē-tàng)褒賞 (po-siúⁿ)人類 (jîn-lūi)有貢獻的人。伊 ()1895 ()11 (goe̍h)27佇巴里 (Pa-lí)的瑞典挪威 (Ná-ui) Club (chhiam)伊的手尾字 (chhiú-bóe-jī)

1901年舉辦 (kí-pān) (thâu)1 (pái)頒獎 (pan-chióng)典禮 (tián-lé)地點 (tē-tiám)Stockholm ()皇室 (Hông-sek)音樂 (Im-ga̍k)學院 (Ha̍k-īⁿ)了後 (Liáu-āu) (kái) ()瑞典的查埔王 (Cha-po͘-ông)正式 (chèng-sek)頒獎。獎的委員會 (úi-oân-hōe)機構 (ki-kò͘)逐年 (ta̍k-nî)的10月隨的仔 (sûi-ê-á)發表 (hoat-piáu) (hit)年冬 (nî-tang)植獎人 (ti̍t-chióng-jîn)。佇12月10 (Nobel別世 (pia̍t-sè) (ji̍t)) 正式頒獎。

(Múi)1个Nobel獎包括 (pau-koat) (tio̍h)1 (pit)獎金 (chióng-kim)現此時 (hiān-chú-sî)約略 (iok-lio̍k) (ta̍t)1千萬 (chheng-bān)瑞典krona (3千外萬 (chheng-gōa-bān)台票 (Tâi-phiò))。源頭 (Goân-thâu)意思 (ì-sù)是希望直獎人 (ti̍t-chióng-jîn)會得通 (ē-tit-thang)快活 (khùiⁿ-oa̍h)接紲 (chiap-sòa) (chò) (in)工課 (khang-khòe)總是 (Chóng--sī)未少 (bē-chió)就長 (tio̍h-chióng)時陣 (sî-chūn)已經 (í-keng)退休 (thoè-hiu)了後 (ah)

獎的項目 (hāng-bo̍k)[edit]

(hun)下跤 (ē-kha) (kúi)領域 (léng-he̍k):

佇1968年瑞典銀行 (Gîn-hâng)發起 (hoat-khí)1个 (sin)獎,予做 (hō͘-chò) "Alfred Nobel經濟 (Keng-chè)科學 (Kho-ha̍k)紀念獎 (Kì-liām-chióng)",一般 (it-poaⁿ)簡稱 (kán-chheng)Nobel經濟學 (Keng-chè-ha̍k)獎,就獎 (tio̍h-chióng)名單 (miâ-toaⁿ)嘛是由皇室瑞典科學院決定 (koat-tēng)。總是,因為 (in-ūi)Nobel的遺作 (ûi-chok) ()講著 (kóng-tio̍h) (hāng),嘛無出錢 (chhut-chîⁿ),伊的交縮 (ka-siok)到今 (kàu-taⁿ)認為 (jīn-ûi) (che)是Nobel獎的其中 (kî-tiong)1項。佇1995年主辦 (chú-pān)單位 (tan-ūi)決定經濟獎的候選人 (hiō-soán-jîn)應該 (èng-kai)包括對各獎 (kok-chióng)社會科學有貢獻的人。

參考 (Chham-khó)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]