Pún-tó-lâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

本島人 (Pún-tó-lâng) (本島人, ほんとうじん) ()日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)臺灣 (Tâi-uân)總督府 (Tsóng-tok-hú) (臺灣總督府) 猶有 (iáu-ū)台灣人 (Tâi-uân-lâng) (臺灣人) 家己 (ka-kī) (tuì)臺灣本島 (Tâi-uân-pún-tó) (臺灣本島) 住民 (tsū-bîn) (ê)稱呼 (tshing-hoo) () (beh) ()本島人 (hun) (hōo) (kah)詳細 (siông-sè)猶閣 (iáu-koh)會使 (ē-sái)分做 (hun-tsò)福建人 (Hok-kiàn-lâng) (福建人),廣東蘭 (Kńg-tang-lân)/客家人 (Kheh-ka-lâng) (廣東人/客家人),熟番 (Sio̍k-huan)/坪埔族 (Phêⁿ-po͘-cho̍k) (熟番/平埔族), (kah)生番 (Tshenn-huan)/高砂族 (Ko-sa-cho̍k) (生番/高砂族); 另外 (līng-guā),熟番 (hām)生番與當時 (ū-tang-sî) () (ē)獨立 (to̍k-li̍p)分做番人 (Huan-lâng) (番人)。彼陣 (Hit-tsūn),台灣人 (kiò)日本人 (Ji̍t-pún-lâng)內地人 (Lāi-tē-lâng) (內地人)。戰後 (Tsiàn-āu),台灣人 (uānn)叫家己本省 (Pún-síng) (本省),叫中國人 (Tiong-kok-lâng)外省人 (Guā-síng-lâng) (外省人)。近年 (Kīn-nî),台灣人普遍 (phóo-phiàn)自稱 (tsū-tshing)台灣人 (台灣人)。