Roger Kornberg

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Roger Kornberg

Roger David Kornberg (1947 ()出世 (chhut-sì) ()MissouriSt。 Louis),美國 (Bí-kok)科學家 (kho-ha̍k-ka)Stanford大學 (Tāi-ha̍k)結構 (kiat-kò͘)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k)教授 (kàu-siū)

Kornberg佇2006年 (siū) (pan)Nobel化學 (Hòa-ha̍k) (Chióng) (che)肯定 (khéng-tēng) (i) "研究 (gián-kiù)真核 (chin-hu̍t)細胞 (sè-pau)轉錄 (choán-lio̍k) (ê)分子 (hun-chú)基礎 (ki-chhó͘)"。伊的研究解說 (kái-soeh)DNA轉錄 (chò)RNA程序 (thêng-sū) (In)老爸 (lāu-pē)Arthur Kornberg (以早 (í-chá) ()佇Stanford做教授) 原仔 (oân-ná)佇1959年受班Nobel醫學 (I-ha̍k)