Sicilia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sicilia

Sicilia ()地中海 (Tē-tiong-hái)thōng (toā) (ê)島嶼 (tó-sū) (sio̍k) ()Italia官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)Italia ()掠載外 (lia̍h-chāi-goā)大部分 (toā-pō͘-hūn)的Sicilia (lâng) () (kóng)Sicilia語