Silesia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Silesia (波蘭語 (Pho-lân-gí): Śląsk) ()中歐 (Tiong-au) (ê)一个 (chi̍t-ê)地方 (tē-hng) (óa) ()Oder (Kang) (hōaⁿ)大份 (tōa-hūn) (sio̍k)波蘭 (Pho-lân)館內 (koán-lāi)少分 (chió-hūn)Chesko (kap)德國 (Tek-kok)內短 (lāi-té)機的 (Kui-ê)地區 (tē-khu)大概 (tāi-khài) (chiàm)40,000平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí) (ū)8,000,000 (ê)人口 (jîn-kháu)

地號名 (Tē-hō-miâ)[edit]

Silesia (pún)所在 (só͘-chāi)Latin號名 (hō-miâ)

地理 (Tē-lí)[edit]

Silesia (koh) (thang) (koah) (hun) (chò) (Téng)Silesia (Ē)Silesia