Tang-tek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
德意志民主共和國
Deutsche Demokratische Republik
1949 年–1990 年
東德 旗仔
旗仔
東德
文章
書句: Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!
"通世界的無產者,著團結!"
國歌: "Auferstanden aus Ruinen"
East Germany 1956-1990.svg
首都 東Berlin
官方語言 德語
政府 一黨制
歷史  
• 建立
1949 年
• 崩壞
1990 年

東德 (Tang-tek) (東德,德語: Ostdeutschland),正式 (chèng-sek) (ê)國名 (kok-miâ) ()德意志 (Tek-ì-chì)民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok) (Deutsche Demokratische RepublikDDR) 是 (tùi)1949 () (kàu)1990年 ()德國 (Tek-kok)東部 (tang-pō͘)共產主義 (kiōng-sán-chú-gī)國家 (kok-ka)