Tek-ì-chì Tè-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
德意志帝國
Deutsches Reich
1871 年–1918 年
德意志帝國 旗仔
旗仔
德意志帝國
文章
書句: Gott mit uns
國歌: "Heil dir音Siegerkranz"
"萬歲勝利者的王冠"
German Empire 1914.svg
首都 Berlin
官方語言 德語
政府 君主制度
歷史  
• 建立
1871 年
• 崩壞
1918 年

德意志 (Tek-ì-chì)帝國 (Tè-kok) (德意志帝國,德語: Deutsches Kaiserreich; chèng-sek hō-miâ () Deutsches Reich), () (kiò)獨一 (To̍k-it)帝國 (獨乙帝國),是德國 (Tek-kok) (chū)1871 ()統一 (thóng-it) (kàu)1918年皇帝 (hông-tè)Wilhelm 2 ()退位 (thè-ūi)期間 (kî-kan) (ê)政體 (chèng-thé)