Thài-khong-so

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

太空梭 (Thài-khong-so) (英語 (Eng-gí): Space Shuttle) ()美國 (Bí-kok) ()1980年代 (nî-tāi)發展 (hoat-tián) (ê)太空船 (thài-khong-chûn) (chi̍t) (khoán)NASA (ēng) (in) (chò)載人 (chài-lâng)太空 (thài-khong)任務 (jīm-bū)