Upolu Tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Upolu () ()Samoa (lâng) (siāng) (chē)面積 (bīn-chek) ()2 (toā) (ê)島嶼 (tó-sū) (tiàm) ()面積上大的Savai' (i)東爿 (tang-pêng)。 Samoa的首都 (siú-to͘)Apia佇Upolu島 (pak)海岸 (hái-hoāⁿ)