Walt Disney Kong-si

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Walt Disney公司 (Kong-si) (英語 (Eng-gí): The Walt Disney Company; NYSEDIS),一般 (it-poaⁿ) (kiò)Disney總部 (chóng-pō͘) ()美國 (Bí-kok)窮營 (kêng-êng)媒體 (mûi-thé)娛樂 (gû-lo̍k) (téng)事業 (sū-gia̍p) (In) (siāng) (chá) (ê)前身 (chêng-sin) ()1923 ()Walt Disney (kap)Roy Disney創立 (chhòng-li̍p)Disney Brothers Cartoon Studio; 現時 (hiān-sî)公司的 (miâ)是1986年 (só͘) ()

相關 (Siong-koan)[edit]