2004 nî Ìn-tō͘-iûⁿ tē-tāng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
直接受影響的國家。

2004 ()印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)地動 (tē-tāng)發生 (hoat-seng) ()2004年12 (goe̍h)26 (hit) (kang)詳細 (siông-sè)時間 (sî-kan) ()00:58:53 UTC當地 (tong-tē)時間早時 (chái-sî)07:58:53。地動中心 (tiong-sim)印度洋 (kīn)印尼 (Ìn-nî)Sumatra ()西岸 (sai-hōaⁿ), Simeulue島以北 (í-pak) (ê)位置 (ūi-tì)等級 (Téng-kip)9.0 (kip) (kiông),是1964年 (kàu) (taⁿ)上蓋 (siāng-kài) (hiông)的地動, () (chū)1900年到今 ()4強的地動。 (I) (só͘)引起 (ín-khí)海漲 (hái-tiòng)造成 (chō-chiâⁿ)近代 (kīn-tāi)歷史上 (le̍k-sú-siōng)上介 (siāng-kài) (tōa)災難 (chai-lān) (chi) (it) (siū)影響 (éng-hióng)國家 (kok-ka)10外的 (gōa-ê)包括 (pau-koah)印尼,Sri Lanka印度 (Ìn-tō͘)泰國 (Thài-kok)Maldives等等 (téng-téng)才的 (Chiah-ê) (éng) (khí-kau-liông) (siāng) (koân)到15公尺 (kong-chhioh)嶺子 (Sīm-chí) (chham)8,000km (hn̄g)非洲 (Hui-chiu)東南角仔 (tang-lâm-kak-á) (南非 (Lâm-hui)Elizabeth (káng)彼貼仔 (hit-tah-á)) (to) (hāi)