Kok-lāi chóng seng-sán

From Lohankhapedia
(Redirected from 國內總生產)
Jump to navigation Jump to search


國內 (Kok-lāi) (chóng)生產 (seng-sán) (英語 (Eng-gí): gross domestic productGDP),或者 (he̍k-chiá) (kóng)國內生產總額 (chóng-gia̍h) (* 總值 (chóng-ta̍t)), ()一个 (chi̍t-ê)國家 (kok-ka)或者地區 (tē-khu) () (chi̍t) (toāⁿ)時間 (sî-kan) (lāi)所有 (só͘-ū)財貨 (châi-hoè) (kap)服務 (ho̍k-bū) (ê)最後 (choè-āu)生產總價值 (kè-ta̍t)

() (ēng)人口 (jîn-kháu)數目 (sò͘-bo̍k) (lâi) ()國內總生產, (tio̍h)平均 (pêng-kin) (múi) (lâng)佇國內的生產,英語一般 (it-poaⁿ) (sia) (chò)GDPper capita

國內總生產是總體經濟學 (chóng-thé-keng-chè-ha̍k) (siōng) (chin) (chia̍p)使用 (sú-iōng)統計 (thóng-kè) () (sǹg)是一 (khoán)國家的基本 (ki-pún)資料 (chu-liāu)