Ji̍t-pún kok-kî

From Lohankhapedia
(Redirected from 日本國旗)
Jump to navigation Jump to search
日本的國旗

日本 (Ji̍t-pún) (ê)國旗 (kok-kî)正式 (chèng-sek) (miâ) ()Nissyôki (日章旗, "日章旗 (ji̍t-chiong-kî)"), () (hōng) (kiò) (chò)Hinomaru (日の丸),是白色 (pe̍h-sek) (tn̂g)四角形 (sì-kak-hêng) (poè) (siōng)中央 (tiong-iong)一个 (chi̍t-ê)紅色 (âng-sek)圓形 (îⁿ-hêng)