Thong-hòe phòng-tiòng

From Lohankhapedia
(Redirected from 通貨膨脹)
Jump to navigation Jump to search
通貨膨脹2019

膨脹 (Phòng-tiòng) (英語 (Eng-gí): inflation "phòng-tōa"), (chiàu)解說 (ké-soeh) ()通貨 (thong-hòe)膨脹 (currency inflation), () (ū) (lâng)叫做 (kiò-chò)通貨量上 (liōng-siōng),是經濟學 (keng-chè-ha̍k) (siōng) (só͘) (kóng)一个 (chi̍t-ê)經濟體 (keng-chè-thé)規个 (kui-ê)計數 (kè-siàu)水準 (chúi-chún) (price level) 先權 (seng-koân) (起價 (khí-kè)) (ê)情形 (chêng-hêng)

() (chit) (khoán)情形 ()每一份 (múi-chi̍t-hūn)通貨會當 (ē-tàng) ()財貨 (châi-hòe) (goods) (kap)服務 (ho̍k-bū) (services) (tio̍h) (khah) (chió)所以 (Só͘-í),膨脹是反應 (hoán-èng)每一份 (chîⁿ)購買力 (kò͘-bé-le̍k) (purchasing power) 的下降 (hā-kàng)

(Ōaⁿ)方式 (hong-sek) (lâi)講,膨脹會使 (ē-sài)講是錢相對 (siong-tùi)商品 (siong-phín) (財貨佮服務) 的 (liōng)真家 (chin-ka)而且 (jî-chhiáⁿ)價值 (kè-ta̍t) (kàng) ()

(Hoán)通會 (Thong-hōe)膨脹[edit]

國家 (Kok-ka)

中央 (tiong-iong)

銀行 (gîn-hâng)

譬如 (phì-lû)

聯邦 (Liân-pang)

準備 (Chún-pī)

理事會 (Lí-sū-hōe),會當

經由 (keng-iû)

設定 (siat-tēng)

利率 (lī-lu̍t)

其他 (kî-thaⁿ)

貨幣 (hòe-pè)

政策 (chèng-chhek)

有力仔 (ū-la̍t-á)

影響 (éng-hióng)

(tio̍h)通貨

膨脹率 (phòng-tiòng-lu̍t)

高利率 (Ko-lī-lu̍t) (

(hām)

資金 (chu-kim)

需求 (su-kiû)

成長 (sêng-tióng)

漫屯 (bān-tūn)) 是中央銀行

典型 (tián-hêng)的反膨脹

方法 (hong-hoat):

降低 (kàng-kē)

就業 (chiū-gia̍p)

生產 (seng-sán)

壓制 (ap-chè)

物價 (bu̍t-kè)

中權 (tiòng-koân).