Thong-hòe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

通貨 (Thong-hòe) (-hè; 英語 (Eng-gí): currency),或者 (he̍k-chiá) (kóng)貨幣 (hòe-pè) () (chîⁿ)實際 (si̍t-chè)流通 (liû-thong) (kiam)予人 (ēng) (chò)交換 (kau-ōaⁿ)媒介 (mûi-kài) (ê)形式 (hêng-sek) (siāng)普通的 (phó͘-thong--ê)chiō是銀票 (gîn-phiò) (kap)銀菊 (gîn-kak)

通貨 ()會董 (ē-táng)定義 (tēng-gī)特別 (te̍k-pia̍t) (bó͘) (chi̍t) (chióng) (ê)系統 (hē-thóng) (ia̍h)是講錢个單位 (tan-ūi)比論 (pí-lūn)美金 (Bí-kim)日票 (Ji̍t-phiò) (téng)各定 (kok-tēng)的錢的單位, chiō告別 (kò-pia̍t) (lóng)是一 (khoán)通貨。