An-chôan Lí-sū-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

聯合國 (Liân-ha̍p-kok)安全 (An-chôan)理事會 (Lí-sū-hōe) ()聯合國組織 (cho͘-chit)內底 (lāi-té) (siōng) (ū)權力 (koân-le̍k) (ê)機關 (ki-koan) (Taⁿ)安全理事會干焦 (kan-na)有5 (ê)永久 (éng-kiú)理事 (lí-sū)國家 (kok-ka): 美國 (Bí-kok)法國 (Hoat-kok)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)露西亞 (Lō͘-se-a) (kap)中國 (Tiong-kok)

另外 (Lēng-gōa)有10个理事國家是選舉 (sóan-kí)選出來的 (sóan--chhut-lâi--ê), 2 () (sóan)1 (pái)