Heroin

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Heroin的化學構造。

Heroin ("he-ló-ìn"),漢字錫 (hàn-jī-sek)音譯語 (im-e̍k-gí)海洛因 (hái-lo̍k-in) (海洛因; (eng)英), (chi̍t) (khoán)蜀人畫 (sio̍k-jîn-oē) () "四號仔 (sì-hō-á)",化學式 (hòa-ha̍k-sek)C21H23NO5,是一 (chióng) (iōng)毛黴 (mô͘-hui)合成 (ha̍p-sêng) (ê)類鴉片 (lūi-a-phiàn) (opioid) 麻藥 (bâ-io̍h)會當 (ē-tàng) (chòe)只疼 (chí-thiàⁿ) (téng)效用 (hāu-iōng) (ū) (chin) (kôan)機會 (ki-hōe) (hō͘)使用者 (sú-iōng-chiá)產生 (sán-seng)嚴重 (giâm-tiōng)依賴 (i-lōa) (kap)耐受性 (nāi-siū-sèng)禁斷 (Kìm-tn̄g)症狀 (chèng-chōng)不安 (put-an)流汗 (lâu-kōaⁿ)歹脾氣 (phái-phî-khì)厭食 (ià-si̍t)kiuh (kin)等等 (téng-téng)

流通 (Liû-thong)[edit]

Heroin (chit)藥仔 (io̍h-á) () ()1900年代 (nî-tāi)出現 (chhut-hiān)時陣 (sî-chūn),是予人當做 (tòng-chò)指疼 (chí-thiàⁿ)成藥 (sêng-io̍h) (over-the-counter) (teh)賣的 (bē--ê)今仔日 (Kin-á-ji̍t) (pún) (io̍h) ()聲物 (siaⁿ-mi̍h)正當 (chèng-tong)治療 (tī-liâu)使用 (sú-iōng),是美國 (Bí-kok) ()1 (lūi) (schedule 1, (siāng) (koân) (kip)) 管制 (koán-chè)藥品 (io̍h-phín)監今 (kaⁿ-taⁿ)臨床 (lîm-chhn̂g)演究 (ián-kiù)頂面 (téng-bīn)合法 (ha̍p-hoat)利用 (lī-ēng)

(Siū)管制的同時 (tông-sî) (i)通世界 (thong-sè-kài)是一 (hāng)社會 (siā-hōe)健康 (kiān-khong)問題 (būn-tê)

利用 (Lī-iōng)方式 (hong-sek)[edit]

Heroin (khah) (lân) (tùi)消化道 (siau-hòa-tō)吸收 (khip-siu)一般 (it-poaⁿ)使用者是經過 (keng-kòe)靜脈 (chēng-me̍h)注射 (chù-siā) (intravenous injection) (ēng)heroin; () (pat)款方式是經過皮下 (phôe-hā)注射 (subcutaneous injection) 或者 (he̍k-chiá)今肉內 (kin-bah-lāi)注射 (intramuscular injection)。另外 (Lēng-gōa) (koh)有用鼻仔 (phīⁿ-á)suh, (thàu) (hun) (lâi) (chia̍h)等款。

危險性 (Gûi-hiám-sèng)[edit]

濫用 (Lām-iōng)heroin的危險性,短期 (té-kî)的有便秘 (piān-pì)愛睏 (ài-khùn)抱心 (phō-sim)嘔吐 (áu-thò͘)反應 (hoán-èng) (bān)無法度 (bô-hoat-tō͘)集中 (chi̍p-tiong),佮過量 (kòe-liōng)使用; ()長期 (tn̂g-kî) (kóng),有伊前 (i-chûn) (addiction),注射造成 (chō-sêng)肝炎 (koaⁿ-iām)HIV病毒 (pēⁿ-to̍k)感染 (kám-jiám)心內膜炎 (sim-lāi-mo̍͘h-iām) (Endocarditis) 等款細菌 (sè-khún)感染,上害 (siōng-hāi)廢廣 (hòe-kńg)可能 (khó-lêng)

因為 (In-ūi) () (kài)注射的用量 (ēng-liōng)固定 (kò͘-tēng), heroin過量使用的可能性 (khó-lêng-sèng)真權。一般heroin (hún)內面 (lāi-bīn)heroin成分 (sêng-hun)是有10 (kàu)70 (pha)sén不等 (put-téng) (chiàm) (liōng); 其他 (kî-tha)的成分有可能是三艦 (saⁿ-lām)糖分 (thn̂g-hun)或者其他藥物 (io̍h-bu̍t) (mi̍h) (Sûn)heroin本身 (pún-sin)嘛有麻藥作用 (chok-iōng) (siuⁿ)權的危險 (gûi-hiám)

參考 (Chham-khó)[edit]

  • Amaranth Illuminare & Deborah S。 Romaine, pian. (2007). "Heroin". The Facts On File Encyclopedia of Health and Medicine. Volume 4. Facts On File. ISBN 0-8160-6063-0.