Hispaniola

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hispaniola

Hispaniola (法語 (Hoat-gú): Hispaniola; 西班牙語 (Se-pan-gâ-gú): La Española) ()Antilles群島 (Kûn-tó) ()2 (tōa) (ê)島嶼 (tó-sū) ()Cuba (khah) (tang)位置 (ūi-tì) (I) (pak) (ū)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ) (lâm)Caribe (hái) (tang)Puerto Rico西爿 (Sai-pêng)3分之 (hun-chi)1是Haiti (kok); 東爿 (tang-pêng)3分之2是Dominic共和國 (Kiōng-hô-kok)

以早 (Í-chá)Taíno (Arawak) 原住民 (goân-chū-bîn) (kiò)這个 (chit-ê) ()號做 (hō-chò)Quisqueya (Kiskeya), Ayiti,抑是 (a̍h-sī)Bohio。Christopher Columbus船隊 (chûn-tūi)1492 () (lâi) (kàu) (hia)過轉年 (kè-tńg-nî) (siat)西班牙 (Se-pan-gâ)佇 " (Sin)世界 (Sè-kài)" 的 (thâu)1 (ê)殖民地 (si̍t-bîn-tē) (In) ()這个佗 ()1个基督教 (Ki-tok-kàu) (miâ)叫做 (kiò-chò)Santo Domingo法國 (Hoat-kok) (lâng) (hóng)這个名叫伊 (chò)Saint-Domingue。 Ayiti這个名後來 (āu--lâi)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)Haiti國的國名 (kok-miâ)原來 (goân-lâi)意思 (ì-sù)包括 (pau-koah)規个 (kui-ê) ()

地理 (Tē-lí)生態 (seng-thài)[edit]

東爿雨水 (hō͘-chúi) (kāu) (soaⁿ) (koân) (só͘)粒積 (lia̍p-chek) (chúi) (lâu) (tùi)東 (對Dominic國較有利 (iú-lī))。東爿有較 (chē)山谷 (soaⁿ-kok)平原 (pêng-goân) (kap)高原 (ko-goân); 頭肉 (thô͘-bah) ()西爿 (pûi)。西爿有高山 (ko-soaⁿ) (cha̍h)東部 (tang-pō͘)掃過來 (sàu--kòe-lâi)的雨水,致使 (tì-sú)水分 (chúi-hun)比東爿較 (chió),頭肉的品質 (phín-chit) (ló͘),生態比較 (pí-kàu)脆弱 (chhùi-jio̍k)。西爿平地 (pêⁿ-tē)較少,農業 (lông-gia̍p)發展 (hoat-tián)空間 (khong-kan) (e̍h)

歐洲人 (Au-chiu-lâng) (chhím)到位 (kàu-ūi)時陣 (sî-chūn),規个佗 (lóng) (khàm)1 (têng)森林 (sim-lîm)現代 (Hiān-tāi)的Haiti干焦 (kan-taⁿ) (chhun)1% 个 ()是森林,比Dominic共和國的28% (ke) (chin)少。 Haiti (pêng)有4个真 () (koh)保存 (pó-chûn) (liáu) ()招全 (chiau-chn̂g)國家 (kok-ka)公園 (kong-hn̂g); Dominic爿有32% 个地是自然 (chū-jiân)保育地 (pó-io̍k-tē),包括74个公園佮其他 (kî-thaⁿ)保留地 (pó-liû-tē)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Taíno (lâng)比歐洲人較 (chá)5,000年來到Hispaniola。 15世紀尾 (sè-kí-bóe)的Taíno人政地上 (chèng-tī-siōng) (pun)5个頭人國 (thâu-lâng-kok)。怹 (khò)作穡 (choh-sit)生活 (seng-oa̍h)人數 (jîn-sò͘)估計 (kó͘-kè) (siāng)少10 (bān),上濟200萬。西班牙殖民者 (si̍t-bîn-chiá) (pek)在地人 (chāi-tē-lâng)做怹的奴隸 (lô͘-lē) (pang) (ku̍t)金仔 (kim-á)到甲 (Kàu-kah)1519年Taíno人因為 (in-ūi)染著 (jiám-tio̍h)歐洲人帶來 (tòa--lâi)傳染病 (thoân-jiám-pēⁿ)抑是 (hō͘)刣死 (thâi--sí)人口 (jîn-kháu)萬外的 (bān-gōa-ê)其中 (kî-tiong)大部分 (tōa-pō͘-hūn) (hit)年染著天花 (Thian-hoa),村3 (chheng)人。怹後來毋是 (m̄-sī)死去 (sí--khì)就是 (tō-sī)同化 (tông-hòa)

西班牙人 (Se-pan-gâ-lâng)對1520年左右 (chó-iū)開始 (khai-sí)非洲 (Hui-chiu)進口 (chìn-kháu)奴隸做甘蔗 (kam-chià)農場 (lông-tiûⁿ) (kang)。後來法國則 (Hoat-kok-chek)生理人 (seng-lí-lâng)冒險家 (mō͘-hiám-ka),佮海賊 (hái-chha̍t) (tiàm)佗的西爿尾溜 (bóe-liu)建立 (kiàn-li̍p)家己 (ka-kī)的殖民地。怹原仔 (oân-ná)非洲進口奴隸。佇這段 (chit-tōaⁿ)時期 (sî-kî)西班牙帝國 (tè-kok)重心 (tiōng-sim) (sóa) (khì)美洲 (Bí-chiu)大陸 (tāi-lio̍k),怹佇島上 (tó-siōng)東爿的殖民地全仔 (choân-á)開始落坐 (lo̍h-chhē)。到甲1785年法國爿 (Hoat-kok-pêng)有70萬的奴隸 (彼爿 (hit-pêng)9 (siâⁿ)的人口),西班牙鮃 (Se-pan-gâ-pêng)干焦有3萬 ( (siâⁿ) (pòaⁿ)的人口)。 Hispaniola彼當時 (hit-tong-sî)歐洲 (Au-chiu)西 (Se)半球 (Pòaⁿ-kiû)上蓋 (siāng-kài)肥的1 ()殖民地。總是 (Chóng--sī)法國Saint-Domingue相連紲 (sio-liân-sòa)佇1791佮1801年發生 (hoat-seng)奴隸造反 (chō-hoán)事件 (sū-kiāⁿ)。佇1804年法國退出 (thòe-chhut) (goân)奴隸建立Haiti國。