Hoan-pêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

番爿 (Hoan-pêng) (漢字 (Hàn-jī): "番爿") (Che) ()較早 (khah-chá)中國 (Tiong-kok)閩南人 (Bân-lâm-lâng) (tùi)東南亞 (Tang-lâm-a)國家 (kok-ka) (ê)稱呼 (chheng-ho͘)

過去 (Kòe-khì), "中國" 號做 (hō-chò) "唐山 (Tn̂g-soaⁿ)"; "華僑 (hôa-kiâu)" 號做 "番客 (hoan-kheh)" (番客)。番爿,番客 (lóng) (ū)輕視 (khin-sī)意味 (ì-bī) () (teh)表示 (piáu-sī) ()文明 (bûn-bêng)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]