Kó͘-tián kó͘-tāi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Parthenon,古希臘建築。

古典 (Kó͘-tián)古代 (kó͘-tāi) (英語 (Eng-gí): classical antiquity) () (kiò)古典時代 (sî-tāi) ()地中海 (Tē-tiong-hái)附近 (hū-kīn) (ê)文化 (bûn-hòa) (kiam)歷史 (le̍k-sú)時期 (sî-kî)內底 (Lāi-té) (siāng)主要 (chú-iàu)文明 (bûn-bêng)古代希臘 (Hi-lia̍p) (kap)古代羅馬 (Lô-má) (in)會使 (ē-sài) (ha̍p) (chheng)希臘羅馬 (tùi)歐洲 (Au-chiu) (Pak)非洲 (Hui-chiu)西南 (Sai-lâm)亞洲 (A-chiu)交流 (kau-liû) (chin) (chia̍p)影響 (éng-hióng) (chhim)

(Chêng)8 (kàu)7世紀 (sè-kí)Homer史詩 (sú-si) (só͘)記錄 (kì-lio̍k)的時代會當 (ē-tàng) (sǹg)是古典古代的開始 (khai-sí)經過 (keng-kòe)基督教 (Ki-tok-kàu)興起 (heng-khí)羅馬帝國 (Tè-kok)衰弱 (soe-jio̍k) (5世紀) 了後 (liáu-āu)紲落來 (sòa--lo̍h-lâi) (chia)古典文化衰微 (soe-bî)後期 (Āu-kî)古代 (late antiquity, 300 () - 600年), (koh) (kòe) (chio̍h)早期 (Chá-kî)中世紀 (Tiong-sè-kí) (600年 - 1000年)。

傳統上 (Thoân-thóng-siōng),古典古代 (hō͘)拗四 (àu-sì) (lâng) (ū)發達 (hoat-ta̍t)兄翁 (heng-ong)印象 (ìn-siòng)