Nara sî-tāi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Nara時代 (sî-tāi) (奈良時代) ()日本 (Ji̍t-pún)歷史上 (le̍k-sú-siōng) (ê)分歧 (hun-kî) (hit) (tang) (chūn)日本的京城 (kiaⁿ-siâⁿ) (siat) ()Nara (Heizyô-kyô)。