Pêng-sêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

平成 (Pêng-sêng) (平成, Heisei) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)元號 (goân-hō) (元號), (chiap) ()昭和 (Chiau-hô) (昭和,shōwa) (liáu) (āu)配合 (phòe-ha̍p) (sin) (chi̍t) (jīm)天皇 (thian-hông)Akihito接位 (chiap-ūi) (tùi)1989 ()1 (goe̍h)8 (ji̍t) (kàu)2019年4月30日