Bêng-tī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

明治 (Bêng-tī) (明治) ()日本 (Ji̍t-pún)明治天皇 (Thian-hông)在位 (chāi-uī)期間 (kî-kan) (só͘)使用 (sú-iōng) (ê)年號 (nî-hō), túi1868 () (káu)1912年

"明治" 是出自 (chhut-chū)浴間 (E̍k-keng)的 "聖人 (Sèng-jîn)南面 (lâm-biān) () (theng)天下 (thian-hā) (hiòng) (bêng) ()" (聖人南面而聽天下,嚮明而治)。