Samoa Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Samoa群島 (Kûn-tó) ()Polynesia (ê)一寡 (chi̍t-koá)島嶼 (tó-sū)面積 (bīn-chek)攏總 (lóng-chóng) (ū)3,030 km²。其中 (Kî-tiong) (siāng) (toā)的2 (ê)島嶼是Savai' (i) () (kap)Upolu ()

大約 (Tāi-iok)有25 (bān) (lâng) (khiā) ()遮的 (chiah-ê)島嶼。 (In)通用 (thong-iōng)語言 (gí-giân)Samoa ()政治上 (Chèng-tī-siōng)現此時 (hiān-chú-sî)分做 (hun-chò)西爿 (se-pêng)Samoa獨立國 (To̍k-li̍p-kok)東爿 (tang-pêng)美國 (Bí-kok)Samoa