Tāi-eng Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

大英 (Tāi-eng)群島 (Kûn-tó) (British Isles) ()歐洲 (Au-chiu)西北 (sai-pak) (pêng) (chi̍t) (cho͘)島嶼 (tó-sū)內面 (lāi-bīn)包括 (pau-koat) (Tāi)BritainIreland (kap)超過 (chhiau-kòe)6 (chheng) (chō) (sió) () (Pún)群島四圍 (sì-ûi) (Pak)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)攏總 (lóng-chóng) (chiàm)面積 (bīn-chek) (ū)315,159平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí)人口 (jîn-kháu) (beh) (óa)7千 (bān)。群島 (hâm)2 (ê)主權 (chú-khoân)國家 (kok-ka)Ireland共和國 (Kiōng-hô-kok) (koh)大Britain佮北Ireland (ê)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok); 另外 (lēng-gōa) ()有3个王冠 (ông-koan)領地 (niá-tē) (crown dependencies): Man島Jersey,佮地理 (tē-lí) (siōng) () (sǹg)是群島一份 (chi̍t-hūn)Guernsey