Tē-jī-chhù sán-gia̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

第二次 (Tē-jī-chhù)產業 (sán-gia̍p) (第二次產業),或者 (he̍k-chiá)工業 (kang-gia̍p) (工業), () (í)生產 (seng-sán)產品 (sán-phín)為主 (ûi-chú) (ê)產業。第二次產業大半 (toā-poàⁿ) (ē)第一次 (tē-it-chhù)產業抑是 (ia̍h-sī)其他 (kî-thaⁿ)製造商 (chè-chō-siong)的產品 (lâi)做為 (chò-ûi)伊的 (i-ê)原料 (goân-liāu); (só͘)製造 (chè-chō)出來 (chhut-lâi)商品 (siong-phín)可能 (khó-lêng)出口 (chhut-kháu)抑是販賣 (hoàn-bē) (hō͘)一般 (it-poaⁿ)客戶 (kheh-hō͘) () (ū)可能會成做 (chiâⁿ-chò)其他製造商的原料。第二次產業 (koh)會使 (ē-sái)分做 (hun-chò)輕工業 (kheng-kang-gia̍p) (kap)動工業 (tāng-kang-gia̍p) () ()原料加工 (ka-kang) (chò)產品的過程 (kòe-têng) (tiong),可能會 (siau)hàu大量 (toā-liōng)能源 (lêng-goân) ()需要 (su-iàu)工廠 (kang-chhiúⁿ)基鮭 (ki-hâi)設備 (siat-pī)甚至 (sīm-chì)猶閣 (iáu-koh)廢棄 (hòe-khì)原物料 (goân-bu̍t-liāu)抑是廢熱 (hòe-jia̍t)等等 (téng-téng)可能會影響 (éng-hióng)環境 (khoân-kéng)造成 (chō-sêng)污染 (u-jiám)問題 (būn-tê)不過 (Put-kò),第一次佮第三次 (tē-saⁿ-chhù)產業 (lóng)需要第二次產業的支持 (chi-chhî)

相關 (Siong-koan)[edit]