Tē-saⁿ-chhù sán-gia̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

第三次 (Tē-saⁿ-chhù)產業 (sán-gia̍p) (第三次產業) () ()生產 (seng-sán)物質 (bu̍t-chit)產品 (sán-phín) (ê)產業主要 (chú-iàu)透過 (thàu-kòe)提供 (thê-kiong)生產力 (seng-sán-le̍k) (lâi)直就 (ti̍t-tio̍h)報仇 (pò-siû)行業 (hâng-gia̍p)一般 (it-poaⁿ)服務 (ho̍k-bū)性質 (sèng-chit)工課 (khang-khòe)所以 (só͘-í)俗稱 (sio̍k-chheng) (chò)服務業 (ho̍k-bū-gia̍p) (服務業)。歸屬 (Kui-sio̍k) (chāi)服務業 (lāi)的行業主要 (ū)貿易 (bō͘-e̍k)飯店 (pn̄g-tiàm)餐飲 (chhan-ím)大眾 (tāi-chiòng)客運 (kheh-ūn)穿佇 (chhng-thú)物流 (bu̍t-liû)會議 (hōe-gī)展覽 (tián-lám)金融 (kim-iông)保險 (pó-hiám)房地產 (pâng-tē-sán)中人 (tiong-lâng)商務 (siong-bū)顧問 (kò͘-būn)公共 (kong-kiōng)服務,明皇 (bîn-hông)個人化 (kò-jîn-hoà)服務,社區 (siā-khu)服務,社會 (siā-hōe)工作 (kang-chok) (kap)電信 (tiān-sìn)通信 (thong-sìn)產業等等 (téng-téng)其中 (Kî-tiong),電信通信產業因為 (in-ūi)發展 (hoat-tián) (liáu) (chin)大型 (toā-hêng),所以 ()有當時 (ū-tang-sî)獨立 (to̍k-li̍p)第四次 (tē-sì-chhù)產業; (ah)文化 (bûn-hoà)產業因為 (in)高層次 (ko-chân-chhù)的文化意義 (ì-gī) ()歸類 (kui-lūi)第五次 (tē-gō͘-chhù)產業

相關 (Siong-koan)[edit]