Tâi-pak-chhī Chèng-hú

From Lohankhapedia
(Redirected from 臺北市政府)
Jump to navigation Jump to search
臺北市政府
臺北市政府
{{{外文名稱}}}({{{外文語言}}})
Emblem of Taipei City.svg
機關基本資訊
人額 13,976人
授權 地方制度法
臺北市政府組織自治條例
機關主要官員
市長 柯文哲
副市長 鄧佳居
林欽榮
周隸方
祕書長 蘇麗瓊
副祕書長 李文英
林萬發
薛春明
機關組織編制
成立沿革
成立 1967年7月1號

臺北市 (Tâi-pak-chhī)政府 (Chèng-hú) (漢字 (Hàn-jī): 臺北市政府) ()中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok) (台灣 (Tâi-oân)) 臺北市上權 (siōng-koân)層級 (chân-kip) (ê)行政 (hêng-chèng)機關 (ki-koan); ()中華民國政府架構 (kè-kò͘) (tiong),是直轄市 (ti̍t-hat-chhī)自治 (chū-tī)行政機關。臺北市政府同時 (tông-sî) ()負責 (hū-chek)執行 (chip-hêng)中央 (tiong-iong)機關委辦 (úi-pān)事項 (sū-hāng)伊的 (i-ê)自治監督 (kàm-tok)機關是行政院 (Hêng-chèng-īⁿ)。臺北市政府內部 (lāi-pō͘) (siat) (ū)32 (ê)一級 (it-kip)機關, 112个二級 (jī-kip)機關, 12个區公所 (khu-kong-só͘), 236 (keng)各級 (kok-kip)學校 (ha̍k-hāu), 14間幼稚園 (iù-tī-hn̂g)另外 (lēng-gōa)猶有 (iáu-ū)經營 (keng-êng)3 (keng)市營 (chhī-êng)事業 (sū-gia̍p)機構 (ki-kò͘); 編制 (pian-chè) (lāi)員工 (oân-kang)人額 (lâng-gia̍h)攏總 (lóng-chóng)有7 (bān) (gōa) (lâng).[1]

市政府 (Chhī-chèng-hú)組織 (cho͘-chit)[edit]

臺北市政府的組織基準法 (ki-chún-hoat)是臺北市政府組織自治條例 (Tiâu-lē) (臺北市政府組織自治條例)。根據 (Kin-kì)一項 (chi̍t-hāng)條例, (i)內部有以下 (í-hā) (chia)職稱 (chit-chheng):

 • 市長 (Chhī-tiúⁿ) (市長)
  • 副市長 (Hù-chhī-tiúⁿ) (副市長)
  • 秘書長 (Pì-su-tiúⁿ) (秘書長)
  • 副秘書長 (Hù-pì-su-tiúⁿ) (副秘書長)

一級機關[edit]

臺北市政府按照 (àn-chiàu)臺北市政府組織自治條例,設有 (siat-iú)22 (kio̍k), 5 (chhù), 4个委員會 (úi-oân-hōe) (téng)31个所屬 (só͘-sio̍k)一級機關。

二級機關[edit]

臺北市政府設有112个所屬二級機關。目前 (Bo̍k-chiân),臺北市政府的所屬二級機關 (lóng)是一級所屬機關的下設 (hā-siat)機關,臺北市政府並無 (pēng-bô)直屬 (ti̍t-sio̍k)的所屬二級機關。

臺北市政府祕書處
 • 臺北市市政 (Chhī-chèng)大樓 (Tōa-lâu)公共 (Kong-kiōng)事務管理中心 (Tiong-sim) (臺北市市政大樓公共事務管理中心)
臺北市政府民政局
 • 臺北市孔廟 (Khóng-biō)管理委員會 (臺北市孔廟管理委員會)
 • 殯葬 (Pin-chòng)管理處 (殯葬管理處)
 • 臺北市各區 (Kok-khu)戶政 (Hō͘-chèng)事務所 (Sū-bū-só͘) (臺北市各區戶政事務所)
臺北市政府財政局
 • 臺北市稅捐 (Sòe-koan)稽徵 (Khe-teng)處 (臺北市稅捐稽徵處)
臺北市政府教育局
臺北市政府工務局
 • 臺北市政府工務局新建 (Sin-kiàn)工程處 (臺北市政府工務局新建工程處)
 • 臺北市政府工務局公園 (Kong-hn̂g)路燈 (Lō͘-teng)工程管理處 (臺北市政府工務局公園路燈工程管理處)
 • 臺北市政府工務局衛生下水道 (Hā-chúi-tō)工程處 (臺北市政府工務局衛生下水道工程處)
 • 臺北市政府工務局水利 (Chúi-lī)工程處 (臺北市政府工務局水利工程處)
 • 臺北市政府工務局大地 (Tāi-tē)工程處 (臺北市政府工務局大地工程處)
臺北市政府社會局
 • 臺北市立陽明 (Iông-bêng)教養院 (Kàu-ióng-īⁿ) (臺北市立陽明教養院)
 • 臺北市家庭暴力 (Po̍k-le̍k) ()性侵害 (Sèng-chhim-hāi)防治 (Hông-tī)中心 (臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心)
 • 臺北市立浩然 (Hō-jiân)敬老院 (Kèng-ló-īⁿ) (臺北市立浩然敬老院)
臺北市政府警察局
 • 臺北市政府警察局 (kok) (Hun)局 (臺北市警察局各分局)
 • 臺北市政府警察局交通警察大隊 (Tāi-tūi) (臺北市警察局交通警察大隊)
 • 臺北市政府警察局刑事 (Hêng-sū)警察大隊 (臺北市警察局刑事警察大隊)
 • 臺北市政府警察局保安 (Pó-an)警察大隊 (臺北市警察局保安警察大隊)
 • 臺北市政府警察局少年 (Siàu-liân)警察隊 (Kéng-chhat-tūi) (臺北市警察局少年警察隊)
 • 臺北市政府警察局捷運警察隊 (臺北市警察局捷運警察隊)
 • 臺北市政府警察局婦幼 (Hū-iù)警察隊 (臺北市警察局婦幼警察隊)
 • 臺北市政府警察局通信 (Thong-sìn)警察隊 (臺北市警察局通信警察隊)
臺北市政府衛生局
臺北市政府環境保護局
 • 臺北市政府環境保護局衛生稽查 (Khe-cha)大隊 (臺北市環境保護局衛生稽查大隊)
 • 臺北市政府環境保護局內湖 (Lāi-ô͘)垃圾 (Lap-sap)焚化廠 (Hûn-hòa-chhiúⁿ) (臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠)
 • 臺北市政府環境保護局木柵 (Ba̍k-sa)垃圾焚化廠 (臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠)
 • 臺北市政府環境保護局北投 (Pak-tâu)垃圾焚化廠 (臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠)
臺北市政府捷運工程局
 • 臺北市政府工程局各區工程處 (臺北市政府工程局各區工程處)
 • 臺北市政府工程局電機 (Tiān-ki)系統 (Hē-thóng)工程處 (臺北市政府工程局機電系統工程處)
臺北市政府交通局
 • 臺北市交通管制 (Koán-chè)工程處 (臺北市交通管制工程處)
 • 臺北市交通事件 (Sū-kiāⁿ)裁決所 (Chhâi-koat-só͘) (臺北市交通事件裁決所)
 • 臺北市公共運輸 (Ūn-su)處 (臺北市公共運輸處)
 • 臺北市停車 (Thêng-chhia)管理工程處 (臺北市停車管理工程處)
臺北市政府都市發展局
 • 臺北市都市更新 (Keng-sin)處 (臺北市都市更新處)
 • 臺北市建築 (Kiàn-tio̍k)管理工程處 (臺北市建築管理工程處)
臺北市政府文化局
臺北市政府觀光傳播局
臺北市政府產業發展局
 • 臺北市市場 (Chhī-tiûⁿ)處 (臺北市市場處)
 • 臺北市商業 (Siong-gia̍p)處 (臺北市商業處)
 • 臺北市動物 (Tōng-bu̍t)保護防疫 (Hông-e̍k)處 (臺北市動物保護防疫處)
臺北市政府地政局
 • 臺北市地政事務所 (臺北市地政事務所)
 • 臺北市政府地政局土地 (Thó͘-tē)開發 (Khai-hoat)總隊 (Chóng-tūi) (臺北市地政局土地開發總隊)
臺北市政府勞動局
 • 臺北市就業 (Chiū-gia̍p)服務處 (臺北市就業服務處)
 • 臺北市勞動力 (Lô-tōng-le̍k)重建 (Tiông-kiàn)運用 (Ūn-iōng)處 (臺北市勞動力重建運用處)
 • 臺北市勞動檢查 (Kiám-cha)處 (臺北市勞動檢查處)
 • 臺北市職能 (Chit-lêng)發展學院 (Ha̍k-īⁿ) (臺北市職能發展學院)

區公所[edit]

學校 (kap)幼稚園[edit]

臺北市攏總設有236間各級學校 (chham)14間幼稚園

 • 臺北市立幼兒園 (iù-jî-hn̂g) (臺北市立幼兒園): 14間
 • 臺北市立國民 (kok-bîn)小學 (sió-ha̍k) (臺北市立國民小學): 140間
 • 臺北市立國民中學 (tiong-ha̍k) (臺北市立國民中學): 59間
 • 臺北市立高級 (ko-kip)中學 (臺北市立高級中學): 26間
 • 臺北市立職業 (chit-gia̍p)學校 (臺北市立職業學校): 7間
 • 臺北市各特殊 (te̍k-sû)教育學校 (臺北市各特殊教育學校): 4間
 • 臺北市立大學 (Tāi-ha̍k) (臺北市立大學)

市營事業機構[edit]

公法 (Kong-hoat)組織
 • 臺北自來水事業處工程總隊 (臺北自來水事業處工程總隊)
 • 臺北市動產 (Tōng-sán)質借 (Chit-chià)處 (臺北市動產質借處)
(Su)法人 (hoat-jîn)

歷任 (Le̍k-jīm)市長[edit]

詳細請看: 臺北市市長

參考 (Chham-khó)[edit]

 1. "City Government Structure". Taipei City Government. 13 May 2014 khòaⁿ--ê. 

相關 (Siong-koan)[edit]

連結 (Liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 臺北市政府