Tiān-chú

From Lohankhapedia
(Redirected from 電子)
Jump to navigation Jump to search


H原子 電子軌道 的機率密度普面圖

電子 (Tiān-chú) (electron) ()1 (chióng) (chin) (khin) (ê)基本 (ki-pún)粒子 (lia̍p-chú) (fundamental particle), (i)是1種次原子 (chhù-goân-chú)粒子 (ū)1單位 (tan-ūi)富田 (hù-tiān)。電子的spin是1/2, () (hō͘)強力 (kiông-la̍t)影響 (éng-hióng)毋過 (m̄-koh) (ē)電磁力 (tiān-chû-la̍t)影響。電子 (chham)原子核 (goân-chú-hu̍t)做伙 (chò-hoé)組成 (cho͘-sêng)原子 (goân-chú); 化學鍵 (hoà-ha̍k-kiān) (chemical bonding) ()是電子造成的 (chō-chiâⁿ--ê)固體 (Kò͘-thé)過電物 (koè-tiān-mi̍h) (conductor) 會當 (ē-tàng)過電 (koè-tiān)就是電子 (teh) (soá)振動 (tín-tāng)