Lâm-tó gí-hē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

南島 (Lâm-tó)語系 (gí-hē) (漢字 (Hàn-jī): 南島語系) ()1 (ê)語言 (gí-giân)家族 (ka-cho̍k)大部分 (tōa-pō͘-hūn) (ê)成員 (sêng-oân) ()東南亞 (Tang-lâm-a) (kap)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)島嶼 (tó-sū)幾的仔 (kúi-ê-á)亞洲 (A-chiu)大陸 (tāi-lio̍k), 1个佇非洲 (Hui-chiu)Madagasikara ()。南島語系無論 (bô-lūn)是語言的數量 (sò͘-liōng) (根據 (kin-kù)Ethnologue (ū)1244个) 猶是 (iah-sī)地理 (tē-lí)分佈 (hun-pò͘) ( (tùi)Madagasikara (kàu)Rapa Nui) (lóng)所有 (só͘-ū)語言家族當中 (tang-tiong)上蓋 (siōng-kài)大的 (tōa--ê)1个。佇印度歐洲 (Ìn-tō͘-Au-chiu)語言猶未 (iáu-bōe)碳出去 (thòaⁿ--chhut-khì)進前 (chìn-chêng),南島語系是世界 (sè-kài)地理分佈 (siāng) (khoah)的家族。

南島Austronesia (chit)名詞 (bêng-sû)翻譯 (hoan-e̍k)源頭 (goân-thâu)希臘語 (Hi-lia̍p-gí)austro (" (lâm)") 佮nesia ("島") 2 ()做伙 (chò-hóe)意思 (ì-sù)是 "南方 (lâm-hong)的島嶼"。馬來 (Má-lâi)Polynesia是 (khah) ()用語 (iōng-gí)有時陣 (ū-sî-chūn) (iōng) (lâi)稱呼 (chheng-ho͘)台灣 (Tâi-oân)以外 (í-gōa)的南島語言。

關係 (Koan-hē)南島語系的源頭佮演變 (ián-piàn)目前 (bo̍k-chêng)1个主流 (chú-liû)學說 (ha̍k-soat)主張 (chú-tiuⁿ)南島語言的祖語 (chó͘-gí)中國 (Tiong-kok)南部 (lâm-pō͘)或者是 (he̍k-chiá-sī)中南半島 (Tiong-lâm-pòaⁿ-tó)後來 (āu--lâi) (ùi) (hia) (thn̂g) (khì)到台灣,台灣 (Tâi-ôan)煎猶 (choaⁿ-á)成做 (chiâⁿ-chò)南島語系 (ǹg)太平洋 (hām)印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)碳出去的筋頭 (kin-thâu)。根據語言比較 (pí-kàu)分析 (hun-sek),台灣的南島語言之間 (chi-kan)差別 (chha-pia̍t)是南島語系成員當中上蓋大的,表示 (piáu-sī) (in)佇台灣島上 (tó-siōng) (chiâⁿ) ()1 (tōaⁿ)時間 (sî-kan)考古學 (Khó-kó͘-ha̍k)提供 (thê-kiong)一寡 (chi̍t-kóa)證據 (chèng-kù)支持 (chi-chhî)這个理論 (lí-lūn)

分類 (Hun-lūi)[edit]

南島語系 (Lâm-tó-gí-hē)內部 (lāi-pō͘)分法 (hun-hoat) (chió)有2 (chióng)。 1種區別 (khu-pia̍t)10个下類別 (ē-lūi-pia̍t)其中 (kî-tiong)9个佇台灣賰的 (chhun-ê)1个包括 (pau-koat)所有其他 (kî-thaⁿ)的語言 (馬來Polynesia語言):

Formosa語言的使用者 (sú-iōng-chiá)佇台灣本島 (pún-tó)蘭嶼 (Lân-sū)人口 (jîn-kháu)無到 (bô-kàu)50 bān lâng。馬來Polynesia語言分散 (hun-soàⁿ)佇1大片 (tōa-phiàn)。怹 (pun)2 (tōa) (cho͘): 西馬來Polynesia (3 (ek)人口) 佮中/東馬來Polynesia (1億)。西馬來Polynesia語言包括 (pau-koah)菲律賓 (Hui-lu̍t-pin)語言 (370个左右 (chó-iū)) 佮印尼 (Ìn-nî)西 (sai)/中部 (tiong-pō͘)的語言。中/東馬來Polynesia語言包括東印尼語言,西 (Sin)Guinea語言, Halmahera彼貼仔 (hit-tah-á)的語言,佮太平洋的Polynesia語言。

主要 (Chú-iàu)的語言[edit]

母語 (Bó-gí)人口。

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

站外 (Chām-gōa)連結 (liân-kiat)[edit]