Hô-lân léng Formosa

From Lohankhapedia
(Redirected from O-lân Formosa)
Jump to navigation Jump to search
Formosa
Formosa
1624 年–1662 年
台灣 旗仔
VOC的其
台灣 VOC的徽號
VOC的徽號
1640 Map of Formosa-Taiwan by Dutch 荷蘭人所繪福爾摩沙-臺灣.jpg
地位 失民地
首都 熱蘭遮
湯用語言 阿蘭語 (官方,Siraya語
宗教
基督教
臺灣總督  
• 1624年 – 1625年
Martinus Sonck (頭任)
• 1656年 – 1662年
Frederick Coyett (尾任)
歷史時期 大航海時代距底國主義
1622年
• Sonck建立商館
1624 年
1628年
1636年
1642年
1652年
1661年 - 1662年
• Coyett投降鄭成功
1662 年 2月1日
1663年
貨幣 西班牙銀圓
以曾國家
以後國家
台灣史前時期
Middag王國
鄭氏時期
Middag王國
今肅佇 台灣

荷蘭 (Hô-lân) (léng)Formosa (荷蘭領--) ()荷蘭 ()1624 () (kàu)1662年統治 (thóng-tī)台灣 (Tâi-oân) (ê)時代 (sî-tāi)

荷蘭17世紀 (sè-kí) ()經過 (keng-kòe)荷蘭聯合 (Liân-ha̍p) (Tang)印度 (Ìn-tō͘)公司 (Kong-si) (荷蘭語: Vereenigde Oost-Indische Compagnie, sok-siá: VOC) 佇Formosa (台灣) 殖民 (si̍t-bîn)時間 (sî-kan)是1624年到1662年,統治的中心 (tiong-sim)熱蘭遮 (Jia̍t-lân-jia) (現時 (hiān-sî)安平 (An-pêng))。 (In)後尾 (āu-bóe)戰師 (chiàn-su) (Tēⁿ)成功 (Sêng-kong)軍隊 (kun-tūi)並扯 (pēng-chhiá)結束 (kiat-sok)殖民統治。

八十年 (Poeh-cha̍p-nî)戰爭 (Chiàn-cheng)發生 (hoat-seng)以後 (í-āu)荷蘭人 (Hô-lân-lâng)成立 (sêng-li̍p) (liáu)荷蘭東印度 (Tang-ìn-tō͘)公司透過 (Thàu-kòe)戰爭手段 (chhiú-tōaⁿ)掇取 (toat-chhú)西班牙 (Se-pan-gâ) (kap)葡萄牙 (Phû-tô-gâ)東亞 (Tang-a)殖民地 (si̍t-bîn-tōe)。荷蘭人佇JakartaAmbon以給 (í-kip)Hirado (平戸) 設立 (siat-li̍p)商館 (siong-koán)但是 (tān-sī)一直 (it-ti̍t)無法度 (bô-hoat-tō͘)進入 (chìn-ji̍p)中國 (Tiong-kok)市場 (chhī-tiûⁿ)

1604年,Wybrand van Warwijck (siūⁿ) (boeh)佔領 (chiàm-niá)媽口 (Má-kháu)成做 (chiâⁿ-chòe)佮中國mō (e̍k)進出講 (chìn-chhut-káng)無意 (Bô-ì)拍斯 (phah-su)葡圖牙 (Phû-tô͘-gê)Wybrand van Warwijck (sûi)挖向 (oat-hiòng)佔領澎湖 (Phîⁿ-ô͘)拍算 (Phah-sǹg)安營紮寨 (an-iâⁿ-chat-chē)

地理 (Tē-lí)[edit]

阿蘭 (O-lân)廣濟 (kòng-chè)庄社 (chng-siā)包括 (pau-koat): SinkanTavakanBakloanSoulangMattauTevorangFavorlangTakkaisTornapTerenip,佮Assok[1]

  1. William Campbell (1903). Formosa under the Dutch.