Tâi-tiong-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1925年的臺中州行政區
Tâi-tiong Chiu-thiaⁿ

臺中州 (Tâi-tiong-chiu) (臺中州; Taityû-syû) ()台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)時代 (sî-tāi) (ê) (chi̍t) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)1920 ()設立 (siat-li̍p)。臺中州的範圍 (hoān-ûi) (tio̍h)今仔日 (kin-á-ji̍t)臺中市 (Tâi-tiong-chhī)漳化縣 (Chiang-hòa-koān) (kap)南投縣 (Lâm-tâu-koān)

臺中 (Tâi-tiong)州廳 (Chiu-thiaⁿ) (siat) (tiàm)臺中市。