Wadi Chiàn-tò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Wadi戰鬥 (Chiàn-tò͘) ()英國 (Eng-kok) (kap)土耳其 (Thó͘-ní-kî) (Osman帝國 (Tè-kok)) ()一次 (It-chhù)大戰 (Tāi-chiàn)時期 (sî-kî) (ùi)Mesopotamia (ê) (chi̍t) (kái)煎食 (chiàn-sū)發生 (hoat-seng)佇1916 ()1 (goe̍h)13 (ji̍t)當時 (Tong-sî) (niá) (Eng) (Ìn)軍隊 (kun-tūi),一禮拜 (lé-pài) (chêng)Sheik (Sa)’ad予人拍退 (phah-thè)將軍 (chiong-kun)Fenton Aylmer (hiòng)Tigris ()等流 (téng-liû)進兵 (chìn-peng),對 () (chò)Wadi山谷 (soaⁿ-kok)對抗 (tùi-khòng)土軍 (Thó͘-kun) (lâi)援助 (oān-chō͘)另外 (lēng-gōa) (ūi) (tng) (siū)土軍攻擊 (kong-kek) (Kut)al-Amara (siâⁿ)

(Pún)改戰鬥造成 (chō-sêng)大英 (Tāi-eng) (hong)損失 (sún-sit)1,600 (lâng)兵力 (peng-le̍k),土軍 (siú) (tiâu)附近 (hū-kīn)Hanna隘口 (ài-kháu) (* defile)。

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  • Tony Jaques (2007). "Wadi | 1916 | World War伊". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide都8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. ISBN 978-0313335365.