Yugoslavia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yugoslavia佇兩个時代的領土。

Yugoslavia (chiàu-jī ì-sù: "Lâm-hng Slav lâng ê kok") ()以早 (í-chá)20世紀 (sè-kí) (ê) () ()東南 (Tang-lâm) (kiam)中部 (Tiong-pō͘)歐洲 (Au-chiu)國家 (kok-ka) (In)第一次 (Tē-it-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn)了後 (liáu-āu)的1918 ()出現 (chhut-hiān)代先 (tāi-seng) () (chò)Serb, Croat, (kap)Sloven (lâng)王國 (Ông-kok),是 (tùi)臨時 (lîm-sî)Sloven, Croat,佮Serb人的 (Kok)轉過 (choán--kòe) () (koh) (khah)進前 (chìn-chêng) (chit) (ūi) (ū)幾若 (kúi-nā) (pah) (tang) (sio̍k)Osman帝國 (Tè-kok)奧皇 (Ò-Hông)帝國管內 (koán-lāi)Serbia的Peter 1 ()是王國的 (thâu) (tāi)主君 (chú-kun)。 1922年7 (goe̍h)13,怹 (tit) (tio̍h)國際 (kok-chè)承認 (sêng-jīm)。 1929年10月3 (ji̍t),閣 (kái)Yugoslavia王國

1941年4月6日,車心 (Chhia-sim)勢力 (sè-le̍k)深入 (chhim-ji̍p)Yugoslavia。 1943年,Partisan蕃空軍 (hoan-khòng-kun)主張 (chú-tiuⁿ) (liáu)一个 (chi̍t-ê)民主 (Bîn-chú)聯邦 (Liân-pang)Yugoslavia。 1955年, (tng)流亡 (liû-bông)國王 (kok-ông)Peter 2 () ()承認 (sêng-jīn)。 1945年11月,君主制 (kun-chú-chè)廢捒 (hòe-sak)。國家佇1946年,當共產黨 (kiōng-sán-tóng)政府 (chèng-hú)開機 (khai-ki),改號Yugoslavia聯邦人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)筋頭 (Kun-thâu)Josip Broz Tito統治 (thóng-tī) (kàu)1980年 (i)過身 (kòe-sin)。 1963年,閣 (chi̍t)改名 (kái-miâ)Yugoslavia社會主義 (Siā-hōe-chú-gī)聯邦共和國

這號Yugoslavia聯邦內底 (lāi-té) (hun)6 (ê)構成 (kò͘-sêng)共和國: Bosnia佮HerzegovinaCroatiaMacedoniaMontenegroSerbia,佮Slovenia。 Serbia家己 (ka-tī) (pun)兩个 (nn̄g-ê)社會主義自治 (Chū-tī) (Séng): VojvodinaKosovo,怹 (chū)1974年 (āu)其他 (kî-tha)聯邦參加國 (chham-ka-kok)權力 (khoân-le̍k)大份 (tōa-hūn)相當 (siong-tong)

分拆 (Hun-thiah)[edit]

1980年代 (nî-tāi)經濟 (keng-chè)政治 (chèng-tī)危機 (gûi-ki) (hō͘)Yugoslavia帝尾 (tè-bóe)分散去 (pun-sòaⁿ--khì)。了後當中 (tang-tiong)MontenegroSerbia (nn̄g) (chiâⁿ)做是減小 (kiám-sió)的聯邦,原來 (goân-lâi)是號Yugoslavia聯邦共和國, 2003年閣 (pìⁿ)Serbia佮Montenegro。到2006年,MontenegroSerbia ()分拆。紲落 (Sòa--lo̍h)閣有Kosovo佇2008年宣佈 (soan-pò͘)對Serbia獨立 (to̍k-li̍p)