Thian-bûn tan-ūi

From Lohankhapedia
(Redirected from 天文單位)
Jump to navigation Jump to search

天文 (Thian-bûn)單位 (tan-ūi) (AUaua.u., ū-sîoa) () (niû)長短 (tn̂g-té) (ê)1 (ê)單位,約略 (iok-lio̍k)等於 (téng-î)地球 (Tē-kiû) (kàu)日頭 (Ji̍t-thâu)平均 (pêng-kin)距離 (kī-lî)現此時 (Hiān-chú-sî)予人接受 (chiap-siū) (ta̍t)是149 597 870 691 ± 30m (大約 (tāi-iok)1 (ek)5 (chheng)公里 (kong-lí))。

Bureau International des Poids et Mesures 建議 (kiàn-gī) (iōng) " (ua)" (chò)單位的符號 (hû-hō)毋過 (m̄-koh)國際 (Kok-chè)天文組合 (Chó͘-ha̍p) (International Astronomical Union) 建議用 "au", (ah)ISO 31-1用 "AU"。 ()英語 (Eng-gí)為主 (ûi-chú)國家 (kok-ka) (khah)慣勢 (koàn-sì)用 "au" 抑是 (a̍h-sī) "AU"。