Tiâu-sián Poàn-tó

From Lohankhapedia
(Redirected from 朝鮮半島)
Jump to navigation Jump to search


朝鮮 (Tiâu-sián)半島 (Poàn-tó)
朝鮮半島的位置
朝鮮半島的地圖

朝鮮半島或者 (he̍k-chiá) (kiò)朝鮮 (ia̍h) ()高麗 (Ko-lê),是 (tiàm) ()亞洲 (A-chiu)大陸 (Tāi-lio̍k)東爿 (tang-pêng) (ê)半島頂懸 (téng-koân) (ū)2 (ê)國家 (kok-ka)北爿 (pak-pêng)朝鮮民主主義 (Bîn-chú-chú-gī)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)南爿 (lâm-pêng)大韓 (Tāi-hân)民國 (Bîn-kok)

(Miâ)[edit]