這是質偏袂bái的文章。點遮做進一步的了解。

Lîm Bō͘-seng

From Lohankhapedia
(Redirected from 林茂生)
Jump to navigation Jump to search
輪Mosei
林茂生
Lim Bo-seng.jpg
林茂生
出世 1887年10月30日
國籍 台灣
職業 學者

(Lîm)茂生 (Bō͘-seng) (林茂生,1887年 10月30日 – 1947年 3月11日),台灣 (Tâi-oân)第一 (tē-it) (ê)哲學 (thiat-ha̍k)博士 (phok-sū)1929 ()得著 (tit-tio̍h)美國 (Bí-kok)Columbia大學 (Tāi-ha̍k)哲學 (tiat-ha̍k)博士學位 (ha̍k-ūi),[1] (bat)擔任 (tam-jīm) (koè)台灣大學文學院 (Bûn-ha̍k-īⁿ)院長 (īⁿ-tiúⁿ)

傳記 (Toān-kì)[edit]

教育 (Kàu-io̍k)[edit]

1887年出世 (chhut-sì)屏東 (Pîn-tong)東港 (Tang-káng) (lâng) (In)老爸 (lāu-pē)燕臣 (Iàn-sîn) (林燕臣) () (chi̍t)秀才 (siù-châi)。林茂生 (chū)細漢 (sè-hàn) (tio̍h) (o̍h)漢文 (Hàn-bûn) () (toè)日本 (Ji̍t-pún) (ê)曹洞宗 (Chô-tōng-chong) (曹洞宗) 和尚 (hoê-siūⁿ)日文 (Ji̍t-bûn)。 1899年進入 (chìn-ji̍p)怹老爸 () (leh) ()長老教 (Tiúⁿ-ló-kàu)中學 (tiong-ha̍k)讀書 (tha̍k-chu)。 1903年教會 (kàu-hoē)保送 (pó-sàng) (i) (khì)日本讀書。 (Seng)京都 (Kiaⁿ-to͘)同志社 (Tông-chì-siā)中學 (chò)四年生 (sì-nî-seng)。一年 (āu)進入京都第三 (Tē-saⁿ)高等 (Ko-téng)學校 (Ha̍k-hāu)文科 (bûn-kho)。 1916年東京 (Tang-kiaⁿ)帝國 (Tè-kok)大學出業 (chhut-gia̍p)主修 (chú-siu)東方 (Tong-hong)哲學。是臺灣 (Tâi-oân)第一个文學士 (bûn-ha̍k-sū)。 1915年東京的台灣留學生 (liû-ha̍k-seng)成立 (sêng-li̍p)高砂 (Ko-sa)青年會 (Chheng-liân-hoē); 林茂生 ()推捒 (thui-sak)做第一 (jīm)會長 (hoē-tiúⁿ)

鄰茂生佇Columbia大學寫的博士論文 – 服印本展示佇成功大學。

1916年出業就轉來 (tńg-lâi)台灣擔任長榮 (Tióng-êng)中學教務 (kàu-bū)主任 (chú-jīm) (kiam)英文 (Eng-bûn)。 1920年 (choán)臺南 (Tâi-lâm)商業 (Siong-gia̍p)專門 (Choan-bûn)學校,嘛擔任理事長 (lí-sū-tiúⁿ)。林茂生 (kap) (Chiúⁿ)渭水 (Ūi-súi) (só͘)領導 (léng-tō)台灣文化 (Bûn-hoà)協會 (Hia̍p-hoē) (tùi)台灣人民 (jîn-bîn)進行 (chìn-hêng)民族 (bîn-cho̍k)運動 (ūn-tōng)文化運動教育的工作 (kang-chok)。 1927年 ()臺灣總督府 (Chóng-tok-hú)文部省 (Bûn-pō͘-séng)揀選 (kéng-soán),去美國Columbia大學Teacher's College讀書, 1929年得著哲學博士的學位,是臺灣人的第一个。轉來台灣去臺南高等工業 (Kang-gia̍p)學校教冊 (kà-chheh),是英語 (Eng-gí)德語 (Tek-gí) (kho)个主任兼圖書館 (tô͘-su-koán)館長 (koán-tiúⁿ)

戰後 (Chiàn-āu)[edit]

1945年12 (goe̍h)擔任台灣大學先修班 (Sian-siu-pan)主任 (chú-līm)了後 (liáu-āu)接任 (chiap-jīm)台灣大學文學院院長。

1945年冬天 (tang-thiⁿ)創辦 (chhòng-pān)民報 (Bîn-pò)臺北 (Tâi-pak),擔任社長 (siā-tiúⁿ)總編輯 (Chóng-pian-chip) (Khó͘)乃昌 (Nái-chhiong)總主筆 (Chóng-chú-pit) (Tân)旺成 (ōng-sêng)

將戰 (Chiong-chiàn)了後,台灣同胞 (tông-pau)非常 (hui-siông)歡喜 (hoaⁿ-hí)歡迎 (hoan-gêng)祖國 (Chó͘-kok) (lâi)台灣。想袂到 (Siūⁿ-boē-kàu)中國 (Tiong-kok)官員 (koaⁿ-oân)軍隊 (kun-tūi) (hō͘)台灣人民非常失望 (sit-bōng)重要 (Tiōng-iàu)職位 (chit-ūi) (lóng) (hō͘)外省人 (goā-séng-lâng) (iah)半山仔 (poàⁿ-soaⁿ-á)占了了 (chiàm-liáu-liáu),官員 (choan)食錢 (chia̍h-chîⁿ),軍隊敢若 (ká-ná)土匪 (thó͘-húi)一下仔 (Chi̍t-ē-á) ()台灣 () (kah)烏天暗地 (o͘-thiⁿ-àm-tē)

228事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

228事件發生 (hoat-seng)了後, (ū) (chhiáⁿ)出面 (chhut-bīn)協商 (hia̍p-siong)事件的處理 (chhú-lí)辦法 (pān-hoat)。伊認為 (jīn-ûi)學者 (ha̍k-chiá)不應該 (put-eng-kai) (chhap)政治 (chèng-tī)干焦 (kan-na)佇3月4 (ji̍t)處理委員會 (Úi-oân-hoē)發表 (hoat-piáu)演講 (ián-káng)希望 (hi-bōng) (ài)公平 (kong-pêng),愛有建設性 (kiàn-siat-sèng),就 () (koh)出面。有人 (kiò)伊愛覕起來 (bih--khí-lâi),伊 (kóng) "怹知影 (chai-iáⁿ) (goá)林茂生並無 (pēng-bô)啥物 (siáⁿ-mi̍h)會使 (ē-sái)對我按怎 (án-choáⁿ)?"

3月10日, (poeh)的人來怹 (tau) (seng)共怹兜圍起來 (ûi--khí-lâi) (gia̍h) (chhèng)出來 (chhut-lâi)對伊講: 陳長官 (tióng-koaⁿ) ()講話 (kóng-oē),伊講: 我的意見 (ì-kiàn)伊攏知影,嘛無法度 (bô-hoat-tō͘)反抗 (hoán-khòng) ()予人𤆬走 (chhoā-cháu)。自按呢 (án-ne)毋捌 (m̄-bat) (khoàⁿ) (tio̍h)伊囉 (i--lo͘h)

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. 輪Mosei (1929). Public Education in Formosa Under the Japanese Administration: A Historical and Analytical Study of the Development and the Cultural Problems (Ph.D.). Columbia University. OCLC 62316617.  (英語)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]