Jī-jī-pat Sū-kiāⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from 228 Sū-kiāⁿ)
Jump to navigation Jump to search

()ji (pat)事件 (Sū-kiāⁿ)/二二八 (Jī-jī-pat)大屠殺 (Toā-tô͘-sat) (228事件),表面上 (piáu-bīn-siōng)看器來 (khòaⁿ-khì-lâi) ()一場 (chi̍t-tiûⁿ)1947 ()2 (go̍eh)27發生 (hoat-seng) ()臺北 (Tâi-pak) (ê)官民 (koaⁿ-bîn)繆分 (kiu-hun),是公賣局 (kong-bē-kio̍k)查緝員 (cha-chi̍p-ôan) (chhú)走私 (cháu-su) (hun) ()引起 (ín-khí)毋過 (M̄-koh),事件的北發 (pok-hoat) (ū) (i)背後 (pōe-āu)元音 (gôan-im) (Ki) (siōng)會使 (ē-sái)看做 (khòaⁿ-chò)在地 (chāi-tē)台灣人 (tâi-ôan-lâng) (kap)國民政府 (kok-bîn-chèng-hú)派來 (phài-lâi)接收 (chiap-siu)台灣 (Tâi-ôan)外省人 (gōa-séng-lâng)的一場作群 (chok-kûn)衝脫 (chhiong-thut)。 228事件的發生, (tùi)後來 (āu-lâi)台灣卓立 (tok-li̍p)運動 (ūn-tōng)真大 (chin-tōa)影響 (éng-hióng)

事件的經過 (keng-kè)[edit]

1947年2月27 (ji̍t)台灣省 (Tâi-ôan-séng)專賣局 (Choan-bē-kio̍k)的查緝員 (Pò͘)學通 (Ha̍k-thong) (傅學通) (la̍k) (lâng)佮4 (ê)警察 (kéng-chhat),佇臺北市 (Tâi-pak-chhī)南京西 (lâm-kiaⁿ-se) (lō͘)天馬 (Thian-má)茶房 (Tê-pâng) (現此時 (Hiān-chhú-sî)延平北路 (Iân-pêng-pak-lō͘)) 頭前 (thâu-chêng)蹧躂 (chau-that) ()私紛 (su-hun)四十 (sì-cha̍p) ()寡婦 (kóaⁿ-hū) (Lîm)江邁 (Kang-māi) (林江邁),佇相諍 (sio-chìⁿ) (è)過程中 (kòe-têng-tiong),林婦人人 (hū-jîn-lâng) (hō͘) (chhèng)拍着 (phah-tio̍h)頭殼 (thâu-khak)流血 (lâu-hoeh)邊亞 (piⁿ-a)查母囝 (cha-bó-kiáⁿ) ()京交 (kiaⁿ-ka) (leh) (háu)看著 (Khòaⁿ-tio̍h)市民 (chhī-bîn)氣怫怫 (khì-phut-phut) (soah) (ka)查輯員 (cha-chip-ôan)胞器來 (pau-khì--lâi) (Pò͘)查輯員佮做伙 (chò-hóe)的人 (khui)警告 (kèng-kò)不幸 (put-hēng)誤殺 (gō͘-sat)豬好 (tu-hó)流跤 (lâu-kha)看鬧熱 (khòaⁿ-lāu-jia̍t)的市民 (Tân)文溪 (Bûn-khe) (陳文溪)。掠狂 (Lia̍h-kông)群眾 (kûn-chiòng) (hit) ()雖提 (sui-sî)警察局 (kéng-chhat-kio̍k)包氣來 (pau-khì--lâi)要求 (iau-kiû) (ài) (pān)兇手 (hiong-chhiú),毋過 (lóng) ()得著 (tit-tio̍h)滿意 (móa-ì)答案 (tap-àn) () (kang)開始 (khai-sí),臺北市罷工 (pā-kang)罷市 (pā-chhī)眾人 (chèng-lâng) (hiòng)行政 (Hêng-chèng)長官 (Tiúⁿ-koaⁿ)公署 (Kong-sū) (行政長官公署) 請願 (chhéng-gōan)示威 (sī-ui) (Chin)不幸 (koh)發生光緒 (kong-sū)對兵 (ùi-peng)開銃 (khui-chhèng)做成 (chò-sêng)傷亡 (siong-bông)明獎 (bîn-chióng)心情 (sim-chêng)愈來愈 (lú-lâi-lú)激憤 (kek-hùn) (Tio̍h)按呢 (án-ne) (àn)3月 (chhe) (it) (khí)爆發 (po̍k-hoat)全倒性 (chôan-tó-sèng)反抗 (hóan-khòng)政府 (chèng-hú)事件。

受其的群眾聚集佇臺北市市中心。

一寡 (Chi̍t-kóa)零星 (lân-san)暴動 (po̍k-tōng)無算 (bô-sǹg)遮的 (chia-ê)反抗事件會使 (kóng)主要 (chú-iàu)兩大 (nn̄g-tōa)路線 (lō͘-sòaⁿ) (kiâⁿ): 第一種 (it-chióng)政治 (Chèng-tī)交涉 (kau-sia̍p)路線; 第二種 (jī-chióng)武裝 (Bú-chong)抗爭 (khòng-cheng)路線。佇一方面 (chi̍t-hong-bīn),臺北佮其他 (kî-tha)所在 (só͘-chāi)民意 (bîn-ì)代表 (tāi-piáu)社會 (siā-hōe)名流 (miâ-liû)仕紳 (sū-sin)紛紛 (hun-hun)組成 (cho͘-sêng)二二八事件處理 (Chhú-lí)委員會 (Úi-ôan-hōe) (簡稱 (kán-chheng)紫委會 (Chú-úi-hōe)) 佮行政長官 (tióng-koaⁿ) () (陳儀) 協商 (hia̍p-siong)談判 (tâm-phòaⁿ), jī (chhiáⁿ) (Tâi)提出 (thê-chhut)逮捕 (tāi-pó͘)貪官 (tham-koaⁿ)廢除 (hùi-tû)還指長官 (Hêng-chéng-tióng-koaⁿ)公署,實行 (si̍t-hêng)自治 (chū-tī),佇行政司法 (su-hoat)軍事 (kun-sū) (kok)方面 (hong-bīn) (iōng)台灣人等等 (téng-téng)的要求。另外 (Lēng-gōa)一面 (chi̍t-bīn),佇臺中 (Tâi-tiong)嘉義 (Ka-gī)斗六 (Táu-la̍k)高雄 (Ko-hiông)花蓮 (Hoa-liân)遮的所在,出現 (chhut-hiān)一寡民間 (bîn-kan)力量 (le̍k-liōng)開始收繳 (siu-kiáu)銃機 (chhèng-ki) (cho͘)民兵 (bîn-peng),用武力 (bú-le̍k)抗爭。中央 (Tiong-ng)出名 (chhut-miâ)的是 (chêng)臺共 (Tâi-kiōng)領袖 (léng-siù) (Siā)雪紅 (Soat-hông)佇臺中的27部隊 (Pō͘-tūi)

二二八事件的元兇 (goân-hiong)[edit]

二二八事件佇臺灣 (Tâi-oân)一得 (it-tit)袂使 (bē-sái)討論 (thó-lūn)茶揍 (tê-bok) (kàu)1987年 (chiah)有人 (káⁿ)公開 (kong-khai)討論。二二八事件的元兇嘛攏無人敢講。 1987年二二八事件40週年 (chiu-nî) () (Tīⁿ)南樑 (Lâm-liông) (鄭南榕) 陳永興 (Éng-heng)(陳永興) 佮 ()性溶 (Sèng-iông)(李勝雄) (téng) (só͘)發去 (hoat-khì)的二二八公義和平 (Kong-gī-hô-pêng)運棟 (ūn-tòng),二二八事件才會當 (ē-tàng)公開討論。二二八事件的責任 (chek-līm)問題 (būn-tê)一得攏無人敢講。佇1947年 (Iûⁿ)Liàng (kong)(楊亮功) 佮 ()漢文 (Hàn-bûn)(何漢文) 的報告 (pò-kò) (kóng)事件是臺灣的 (po̍k)mîn (lâi)做成的。公義和平運當 (ūn-tòng)推捒 (thui-sak)了後 (liáu-āu)佇1992年行政院 (Hêng-chèng-īⁿ)的二二八事件調查 (tiâu-cha)報告 (chiū)無講是 「暴mîn」 (lo͘h)。 2003年由財團法人 (Châi-thoân-hoat-lîn)二二八事件紀念 (Kì-liām)基金會 (Ki-kim-hoē) (chò)二二八事件的責任歸宿 (kui-siok)文題 (bûn-tê)根舉 (Kin-kú)公開的資料 (chu-liāu)受難者 (siū-lān-chiá)家屬 (ka-sio̍k)採訪 (chhái-hóng),佇2005年完成 (oân-sêng)報告 (chí) (chhut): 二二八事件的元兇 (最大 (choè-toā)責任者 (chek-līm-chiá)) 是國mîn政府紫色 (Chú-sek) (Chiúⁿ) (Kài)chiō (蔣介石)。

二二八事件的影響[edit]

彼當時佇 聯合國 服務的Dr。 M。 Ottsen佇臺南親目睭看著國民黨的軍隊佇水龍車頂架設機關銃

根據 (Kin-kù) ()筱峰 (Siáu-hong) (李筱峰) 的研究 (gián-kiù),佇這擺 (chit-pái)事件之中 (chi-tiong)無論 (bô-lūn)是政治交涉路線,猶是 (iah-sī)武裝抗爭路線, (in)提出的訴求 (sò͘-kiû)加但 (ka-nā)高度 (Ko-tō͘)自治爾爾 (niā-niā)。佇國家 (kok-ka)認同 (jīn-tông)質焉 (chit-iân)基本上 (ki-pún-siōng)猶原 (iû-gôan) (í) (Tōa)中國 (Tiong-kok)並無 (pēng-bô)台灣獨立 (To̍k-li̍p)的要求。毋過,佇這擺的事件了後,怹對 (in-ùi)國民黨 (Kok-bîn-tóng)政府殘告的 (chân-khok-ê)刣死 (thâi-sí)真濟 (chin-chē)台灣人,台灣人佮中國人 (tiong-kok-lâng) (keh)hek (na)來焦 (chhim)。台灣人想欲 (siūⁿ-beh)追求 (tui-kiû)家己 (ka-kī)一个 (chi̍t-ê)獨立國家的想法 (siūⁿ-hoat),煞漸漸 (chiām-chiām)產生 (sán-seng)。會使講,二二八事件是台灣 (Tâi-oân)獨立運動起點 (khí-tiám)美國 (Bí-kok)學者 (ha̍k-chiá)Meisner (bat)按呢表示 (piáu-sī): "二二八職的 (chit-ê) ()毋但 (m̄-nā)海外 (hái-gōa)流亡 (liû-bông)的台灣獨立團體 (thôan-thé)口號 (kháu-hō) ()chhiaⁿ是一个喚起 (hòan-khí)所有 (só͘-ū)台灣人果仁 (kó-jîn)悲慘 (pi-chhám)經驗 (keng-giām)的一个象徵." 台灣作家 (chok-ka) (Kiâu) (李喬) 嘛捌按呢表示:

二二八事件是臺灣 (Tâi-ôan)歷史 (le̍k-sú)頂懸 (téng-kôan)死傷 (sí-siong) (chē)被慘 (pī-chhám),影響上大,上深的歷史事件。二二八與硬 (í-kēng)變做 (piàn-chò)台灣人共同 (kiōng-tông)惡夢 (ok-bāng)族群 (cho̍k-kûn)共同的chhiâm意識 (ì-sek); 台灣人的意識,精神 (cheng-sîn)情操 (chêng-chhò)人工 (jîn-kang) (hêng)siāng,人生 (jîn-seng)理想 (lí-sióng)藝術 (gē-su̍t)創做 (chhòng-chò)價值觀 (kè-ta̍t-koan)等等,攏隱隱 (ún-ún)胞有 (pau-ū)二二八因素 (in-sò͘)在內 (chāi-lāi)

二二八事件的受難者[edit]

...等等

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 228 Incident of Taiwan, 1947