Bîn-cho̍k pang-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

民族 (Bîn-cho̍k)封國 (pang-kok) (英語 (Eng-gí): nation state), (ia̍h)民族國家 (kok-ka) () (kóng)一个 (chi̍t-ê)一个分明 (hun-bêng) (ê)文化 (bûn-hòa)族群 (cho̍k-kûn) (ethnic group,一个 "民族" [nation ]抑 "人民 (jîn-bîn)" [people ]) (khiā) () (chi̍t) (ūi)領土 (léng-thó͘)當中 (tang-tiong)成立 (sêng-li̍p)邦國 (pang-kok) ( (tiāⁿ)主權 (chú-khoân)邦國), () (in) (chò)主要 (chú-iàu)治理 (tī-lí)工課 (khang-khòe) (Kap)普統 (phó͘-thóng)用語 (iōng-gí)國家 (country) 無仝 (bô-kâng),國家 ()一定 (it-tēng) (ū)主要的族群。

Wi fi