Boâ-chiam

From Lohankhapedia
(Redirected from Bôa-chiam)
Jump to navigation Jump to search
Chi̍t-kóa thòa-kǹg bôa-chiam
Bôa-chiam kap ko-sok chhiú-ki
Bôa-chiam ê ki-pún tô͘-iūⁿ

磨針 (Bôa-chiam) (漢字 (Hàn-jī): 磨針; 英語 (Eng-gí): burr) ()齒科 (khí-kho)使用 (sú-iōng) (lâi)收磨 (siu-bôa)喙齒 (chhùi-khí) (ê)家是 (ke-sī)會使 (ē-sái) ()thūn喙齒時陣 (sî-chūn)提來 (the̍h-lâi)磨除 (bôa-tû)蛀川 (chiù-chhng) , ()會使佇 (beh) (chò)假喙齒 (ké-chhùi-khí)的時陣用來 (iōng-lâi)受形 (siū-hêng)準備 (chún-pī)喙齒, (he̍k)使用佇其他 (kî-thaⁿ) (ū)需要 (su-iàu) (bôa) (tio̍h)喙齒的都合 (to͘-ha̍p)有時陣 (Ū-sî-chūn) (ē) () (i)叫做 (kiò-chò)鑽仔 (chǹg-á) (drill bit),毋過 (m̄-koh)鑽仔的含意 (hâm-ì) (khah)狹細 (e̍h-sè)干焦 (kan-taⁿ)鑽空 (chǹg-khang)意思 (ì-sù),磨針毋但 (m̄-nā)會鑽空 (koh) (siah)會磨 。

磨針有幾若獎 (kúi-nā-chióng)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)khoàiⁿ的是 (tàu)高速 (ko-sok)手機 (chhiú-ki) (á) (high-speed handpiece) 的彼種 (hit-chióng)。其他猶有 (iáu-ū)親像 (chhin-chhiūⁿ)鬥佇慢速 (bān-sok)彎角 (oan-kak)手機 (low-speed contra-angle handpiece) 的磨針,伊的 (pèⁿ)破缺 (phòa-khih)寸尺 (chhùn-chhioh) () (chêng)1 (chióng)較大 (khah-tōa)卡傳 (khah-tn̂g)各有 (Koh-ū)這種 (chit-chióng)是鬥佇屘束 (ban-sok) (ti̍t)手機 (low-speed straight handpiece) 的磨針,伊的寸尺閣較長 (khah-tn̂g)

各樣 (Koh-iūⁿ)的磨針[edit]

(Chiàu)轉速 (choán-sok) (hun):

 1. 慢速磨針 (500-15,000 rpm),柄的直徑 (ti̍t-kèng)3/32 inch (2.4 mm); 彎角手機用的 (iōng--ê)腸肚 (tn̂g-tō͘)大約 (tāi-iok)22 mm; (ti̍t)手機用的 (ēng--ê)的腸肚大約5公分 (kong-hun)
 2. 高速磨針 (100,000-800,000 rpm),柄的直徑1/16 inch (1.6 mm),腸肚大約2公分左右 (chó-iū),有切削 (chhiat-siah)能力 (lêng-le̍k)部位 (pō͘-ūi)截面 (chia̍t-bīn)直徑大約 ()超過 (chhiau-kòe)3mm

這料 (chit-liāu)來分:

 1. 碳鋼 (thòaⁿ-kǹg)磨針 (carbide burr)
 2. 鎢鋼 (o͘-kǹg)磨針 (tungsten carbide burr)
 3. 渲石 (soān-chio̍h)麻針 (môa-chiam) (diamond burr) :
有的 (Ū-ê)定義 (tēng-gī) (kóng),麻針是 ()飯時計 (hoán-sî-kè) (couterclockwise) 轉踅 (tńg-se̍h)才有 (chiah-ū)切削的功能 (kong-lêng)家私 (ke-si),渲石麻佔 (môa-chiam)因為 (in-ūi)2 (ê)方向 (hong-hiòng) (lóng)會使磨,所以 (só͘-í)另外 (lēng-gōa)叫做渲石磨石 (bôa-chio̍h) (diamond stone)。

形態 (hêng-thài)來分:

 1. 圓形 (îⁿ-hêng)磨針 (round burr) (1/4-10)
 2. (hoan)liàn-tńg圓錐體 (îⁿ-chui-thé)磨針 (inverted cone burr) (31 1/4-44)
 3. 平面 (pêⁿ-bīn)直行 (ti̍t-hêng)裂溝 (lia̍t-kau)磨針 (plain straight fissure burr) (551/2-62)
 4. 橫切 (hoâiⁿ-chhiat)直行裂溝磨針 (crosscut straight fissure burr) (556-563)
 5. 平面圓錐體裂溝磨針 (plain tapered fissure burr) (69-73)
 6. 橫切圓錐體裂溝磨針 (crosscut tapered fissure burr) (699-703)
 7. 車輪形 (chhia-lián-hêng)磨針 (wheel burr) (111/2-16)
 8. 穎形 (íⁿ-hêng)磨chaim (bud burr) (441/2-51)
 9. 萊仔珩 (lâi-á-hêng)磨針 (pear burr) (230-232)
 10. 長篙圓 (tn̂g-ko-îⁿ)磨針 (oval burr) (218-221)
 11. 圓錐體磨針 (cone burr) (221/2-33)
 12. 火焰形 (hóe-iām-hêng)磨針 (flame burr) (242-246)

照功能來分:

 1. 端切 (toan-chhiat)磨針 (end-cutting burr)
 2. 挖空 (ó͘-khang)磨針 (excavating burr)
 3. 磨幼 (bôa-iù)磨針 (finishing burr) 嘛叫做恬汰 (thiâm-that)磨幼磨針 (plug-finishing burr)
 4. 推金 (thui-kim)磨針 (polishing burr)

橫切磨針 (crosscut burr) 嘛叫做鋸齒 (kì-khí)磨針 (dentate burr) 直行裂溝磨針 (straight fissure burr) (kap)端切磨針 (end-cutting burr) 同齊 (tâng-chê)嘛叫做圓柱體 (îⁿ-thiāu-thé)磨針 (cylinder burr)

晉一部 (Chìn-chi̍t-pō͘)請看 (chhiáⁿ-khòaⁿ)轉踅切削工具 (kang-kū) (齒科) (rotary cutting instrument)。