Boán-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"滿洲" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 滿洲 (khu-pia̍t-ia̍h).
範圍

滿洲 (Boán-chiu) (滿洲) ()亞洲 (A-chiu)東部 (tang-pō͘) (ê)一个 (chi̍t-ê)地區 (tē-khu)現時 (hiān-sî) (sio̍k)中國 (Tiong-kok) (kap)露西亞 (Lō͘-se-a) (hun) (koán) (Miâ)17世紀 (sè-kí)時陣 (sî-chūn) (tùi)女真 (Lú-chin) (女真) 改來的 (kái--lâi-ê),是民族 (bîn-cho̍k) (kiam)政權 (chèng-koân)稱號 (chheng-hō)

滿洲是滿洲人 (Boán-chiu-lâng)建立 (kiàn-li̍p)清國 (Chheng-kok) (só͘)起造 (khí-chō)所在 (só͘-chāi)。 1932 () ()日本 (Ji̍t-pún)控制 (khòng-chè) () (pat) (koh)建立滿洲國 (Boán-chiu-kok)

二次 (Jī-chhù)大戰 (Tāi-chiàn)後期 (āu-kî),滿洲 (hō͘)蘇聯 (So͘-liân)佔領 (chiàm-niá)戰後 (chiàn-āu) (kau) (hiòng)中國 (tio̍h)今仔日 (kin-á-ji̍t)中國分區 (hun-khu)內面 (lāi-bīn)東北 (Tang-pak) (東北) 地方 (tē-hng)另外 (Lēng-goā) (ū) (chi̍t)部分 (pō͘-hūn)佇19世紀 (sè-kì)清國就已經 (í-keng)割讓 (koah-niū)露西亞,現時屬遠東 (Oán-tang)聯邦 (Liân-pang)管區 (Koán-khu)

雖然 (Sui-jiân)地號名 (tē-hō-miâ) ()滿洲,毋過 (m̄-koh) (siū) (tio̍h)漢人 (Hàn-jîn)佮露西亞移民 (î-bîn),閣有滿洲人本身 (pún-sin)四散 (sì-sòaⁿ)影響 (éng-hióng)現在 (hiān-chāi)滿洲人佇質的 (chit-ê)所在已經 (chiàm) (chin)少數 (chió-sò͘)