Portal:Kho-ha̍k/Selected biography

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

使用 (Sú-iōng)[edit]

Layout設計 (siat-kè): Portal:科學 (Kho-ha̍k)/Selected biography/Layout

等待 (Tán-thāi)加添 (ka-thiam)[edit]

( () (chhōe) (tio̍h)適合 (sek-ha̍p) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ) (thang)開列 (khai-lia̍t) () (chia)予人利用 (lī-ēng)或者 (he̍k-chiá)家己 (ka-tī) (chiàu)格式 (keh-sek)加添新的 (sin--ê))

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

:Portal:科學/Selected biography/1

Stephen Jay Gould的簽名

Stephen Jay Gould (1941年9月10 ji̍t – 2002年5月20日) 是美國古生物學家進化生物學家,兼科學歷史家。伊在生的時,大份佇Harvard大學教冊,嘛佇美國自然歷史博物館服務。 Gould sǐ出名的科學作者,伊出真濟通俗科學的冊,有比論進化理論的結構 (The Structure of Evolutionary Theory) 等作品。


:Portal:科學/Selected biography/2
Ronald Aylmer Fisher (1890年2月17 ji̍t - 1962年7月29日) 是英蘭的統計學家兼生物學家,伊是現代統計學的創建者之一。 Fisher有懸度的近視,少年時就發展出無需要紙筆來解決數學問題的能力。讀Cambridge大學的時,伊真受Charles Darwin的理論佮當予人重新研究的Mendel為傳學影響。 Fisher知1927年的統計學植作研究工作者的統計方法 (Statistical Methods for Research Workers) 是科學研究方法歷史當中重要的作品。


:Portal:科學/Selected biography/3

Florence Nightingale

Florence Nightingale (1820年5月12 ji̍t - 1910年8月13日) 是以大利出世的英蘭看護士,統計學家兼社會改革者。伊佇Krym戰爭期間受英國政府請託娶一隊看護過戰場病院做工課。過程中伊建立起照護的標準程士。轉英國了後,開始推捒看護士公的改革,是現代看護學的起造者之一。