這是質偏袂bái的文章。點遮做進一步的了解。

Tiong-hôa Bîn-kok Kok-koa

From Lohankhapedia
(Redirected from 中華民國國歌)
Jump to navigation Jump to search

中華民國國歌
中華民國國歌
Zhōnghuá Mínguó guógē
National anthem of ROC score.gif
Sheet music

National  中華民國 的國歌
歌詞 孫逸仙, 1924[注 1]
音樂 程懋筠, 1928
開始 1930 (咧中國大陸)
1945 (ten台灣)
結束 1949 (咧中國大lio̍)

Im-ga̍k chhì-thiaⁿ
tóng-àn:National anthem of the Republic of China (Taiwan) 中華民國國歌(演奏版).ogg
Sun Bûn siá--ê N̂g-po͘ Kun-koaⁿ ha̍k-hāu (黃埔-) Hùn-sû (訓詞)

(Pún) (bûn) (chí)1937 ()起的 (khí--ê)中華 (Tiong-hoâ) (bîn)cock國歌 (kok-koa) (Khah)早的 (chá--ê) (chhiáⁿ) (khoàⁿ)中國 (Tiong-kok)國歌

今的 (Taⁿ--ê)中華民國 (Bîn-kok)國歌 () (Sun)中山 (Tiong-san) (kah) (in)幕僚 (bō͘-liâu) (幕僚) 作詞 (chok-sû) (Thiâⁿ)懋筠 (Bō͘-ûn) (程懋筠) 作曲 (chok-khek)別名 (Pa̍t-miâ)三民 (Sam-bîn)主義 (Chú-gī) (Koa)嘛是 (mā-sī)中國國民黨 (Kok-bîn-tóng) (ê)黨歌 (tóng-koa) (黨歌).[1]

()1937年正式 (chèng-sek) (kéng)國歌以前 (í-chêng),予人看做 (khoàⁿ-choè)中華 (Tiong-hôa)民國國歌的 (kok-koa--ê) (ū)卿雲 (Kheng-hûn) (koa) (卿雲歌),中華雄立 (Hiông-li̍p)宇宙 (Ú-tiū) (Kan) (中華雄立宇宙間) (téng)歌曲 (koa-khek)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

1912年中華民國臨時 (Lîm-sî)政府 (Chèng-hú)南京 (Lâm-kiaⁿ)成立 (sêng-li̍p)教育 (Kàu-io̍k)總長 (Chóng-tiúⁿ) (-總長) (Chhòa)元培 (Gôan-pôe) (蔡元培) (tùi)公眾 (kong-chiòng)徵求 (teng-kiû)國歌,落尾 (lo̍h-boé) (kéng)五旗 (Ngó͘-kî)共和 (Kiōng-hô) (五旗共和歌) (chò)臨時國歌,由 (Sím)恩孚 (Un-hu) (沈恩孚) 作詞,彭年 (Phêng-liân) (沈彭年) 作曲; [2] 後來 (Āu--lâi)北洋 (Pak-iûⁿ)政府 (北洋政府) (bat)先後 (sian-āu) (ēng) (nn̄g)版的 (pán--ê)卿雲歌 (Kheng-hûn-koa)做國歌。

1924年6 (goe̍h)16 (ji̍t)孫文廣州 (Kńg-chiu)黃埔 (N̂g-po͘)陸軍 (Lio̍k-kun)軍官 (Kun-koaⁿ)學校 (Ha̍k-hāu) (黃埔-) 開學 (khai-ha̍k)典禮 (tián-lé)師生 (su-seng)發表 (hoat-piáu)訓詞 (hùn-sû) (訓詞),由中國國民黨 (tóng)0ân (Ô͘)漢民 (Hàn-bîn) (胡漢民), ()季陶 (Kùi-tô) (戴季陶), (Liāu)仲愷 (Tiōng-khái) (廖仲愷), (Siō)元沖 (Gôan-chhiong) (邵元沖) (tàu) (pian) (Chit) (phiⁿ)叫做 (kiò-chò) "黃埔軍校 (Kun-hāu)訓詞",因為 (in-ūi)孫中山 ()中國國民 (Kok-bîn)總理 (Chóng-lí) (-總理), () (kiò) "總理訓詞"。

1928年北伐 (pak-hoa̍t) (北伐) (soah)南北 (lâm-pak)統一 (thóng-it)了後 (liáu-āu)傳賢 (Thôan-hiân) (戴傳賢) 建議 (kiàn-gī) ()黃埔軍校訓詞選做 (soán-chò)中國國民黨黨歌歌詞 (koa-sû) (Keng)中國國民黨中央 (Tiong-iong)常務 (Siông-bū)委員會 (Úi-oân-hoē) (-常務委員會) 通過 (thong-koè) (āu)開始 (khai-sí)徵選 (teng-soán)樂譜 (ga̍k-phó͘)。程懋筠的 (Bō͘-ûn--ê) (khek)煞尾 (soah-boé) (tio̍h)第一 (tē-it) (ia̍h)提著 (the̍h-tio̍h)銀圓 (gîn-oân) (銀圓) 500可的 (kho͘--ê)獎金 (chióng-kim) (Hit) ()南京金陵 (Kim-lêng)大學 (Tāi-ha̍k) (金陵-) (kap)國立 (Kok-li̍p)中央大學學生 (ha̍k-seng)在場 (chāi-tiûⁿ) (chhì) (chhiùⁿ)作者 (chok-chiá)家己 (ka-kī)中央廣播 (Kóng-pò)電台 (Tiān-tâi) 演唱 (ián-chhiùⁿ)放送 (hòng-sàng).[3]1929年1月10日,常務委員會決議 (koat-gī)共程懋筠的選做黨歌,因為歌詞 (lāi)愛國 (ài-kok)思想 (su-sióng) (chin)昌盛 (chhiong-sēng)曲調 (khek-tiāu)和平 (hô-pêng)有力 (ū-la̍t),有民族 (bîn-cho̍k)意識 (ì-sek)1930年3月24日行政院 (Hêng-chèng-īⁿ)法令 (hoat-lēng)通國 (thong-kok) (通國),佇國歌製造 (chè-chō) (chêng)一般 (it-poaⁿ)聚會 (chū-hoē) (lóng)唱這 (tiâu)黨歌, (lâi) (koân) (權) 國歌。 Khíl (thâu) (chí)有歌曲旋律 (soân-lu̍t) ()和聲 (hô-siaⁿ) (和聲) 佮伴奏 (phoāⁿ-chàu)。正式頒佈 (pan-pò͘) (liáu) (Siau)友梅 (Iú-mûi) (蕭友梅), (Tiō)元任 (Goân-jīm) (趙元任), (N̂g) (Chū) (黃自) 捌共 (i) (siá)伴奏佮和聲。[3] 程懋筠創作 (chhòng-chok)樂譜的 (ga̍k-phó͘--ê)時,本底 (pún-té)掠做 (lia̍h-chò) (joā) () (tio̍h)擲掉 (tàn-tiāu)。怹 (bó͘)紙籠 (chóa-láng)揣就 (chhoē-tio̍h)了後寄去 (kià-khì)比賽 (pí-sài),煞著冠軍 (koan-kun)

後來,輿論 (û-lūn) (輿論) (siūⁿ)黃埔軍校訓詞是提來 (the̍h-lâi)勉勵 (bián-lē) (勉勵) 國民黨黨員 (tóng-oân) (niā)袂當 (boē-tàng)代表 (tài-piáu)國家 (kok-ka)所以 (só͘-í)教育部 (Kàu-io̍k-pō͘)對外 (tùi-goā)徵求國歌歌詞。 (Kàu)1931年6 (ge̍h) (chí)投稿的 (tâu-kó--ê) (iok)1,700 (lâng),歌詞2,000 (goā) (siú)總是 (chóng--sī) (chē) (kái)審查 (sím-cha)後,無 (poàⁿ) (soán)chhoài。1936年國民政府成立 "國歌編製 (Pian-chè) (編製) 研究 (Gián-kiù)委員會", (choan)包攬 (pau-lám)國歌編製佮研究的 (gián-kiù--ê)代誌 (tāi-chì),嘛正式登報 (teng-pò)徵求國歌歌詞[4]煞尾 (Soah-bé)委員會建議用黃埔軍校訓詞做國歌,因為訓詞足足 (chiok-chiok)表明 (piáu-bêng)革命 (kek-bēng)建國 (kiàn-kok)精神 (cheng-sîn)毋但 (m̄-nā) (ha̍h)中華民族的歷史文化 (bûn-hoà),嘛代表 (tāi-piáu)中華民國的 (bîn-kok--ê)建國精神。1937年6月3日,中國國民黨中央常務委員會通過共黨歌選做國歌,佇仝年 (kâng-nî)6月21日經國民政府公佈 (kong-pò͘)實行 (si̍t-hêng),國歌就確定矣 (khak-tēng--ah).[5]

根據 (Kin-kù)1989年到2005年的 (nî--ê)中華民國年鑒 (Nî-kàm) (-年鑒) 英語版 (Eng-gí-pán),中華民國國歌捌佇1936年夏季 (Hā-kùi)Olympia運動會 (Ūn-tōng-hoē)當選 (tòng-soán)世界 (sè-kài)上好 (siōng-hó)國歌,[6][7] 毋過 (m̄-koh)有人 (ū-lâng)認為 (jīn-ûi)當年 (tong-nî)當選的是彼个 (hit-ê)時陣 (sî-chūn)國旗 (Kok-kî),嘛有人認為今本 (kin-pún)就無這 (khoán)代誌。

國歌歷史年表 (nî-pió)[edit]

歌詞[edit]

原文 (Goân-bûn) (文言文 (Bûn-giân-bûn)) 漢語 (Hàn-gí)拼音 (Pheng-im) 讀音 (Tha̍k-im) (文言音 (Bûn-giân-im)) 翻譯 (Hoan-e̍k)
三民主義 吾黨所宗
以建民國 以進大同
咨爾多士 為民前鋒
夙夜匪懈 主義是從
矢勤矢勇 必信必忠
一心一德 貫徹始終
Sānmín zhǔyì, wú dǎng sǔo zōng;
Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dàtóng.
Zī ěr duōshì, wèi mín qiánfēng;
Sùyè fěi xiè, zhǔyì shì cóng.
Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;
Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng。
三民主義吾黨 (ngô͘-tóng)所宗 (só͘-chong),
(í) (kiàn)民國,以 (chìn)大同 (tāi-tông).
(Chu) ()多士 (to-sū)! (Ûi)前鋒 (chiân-hong),
夙夜 (siok-iā)匪懈 (húi-hāi),主義是 (chiông).
() (khîn) (ióng) (pit) (sìn) (tiong),
一心 (it-sim)一德 (it-tek)貫徹 (koàn-thiat)始終 (sú-chiong)
三民主義是咱的 (lán-ê)黨/咱人 (lán-lâng)[8] (só͘)奉行 (hōng-hêng) (奉行)--的,
建立 (kiàn-li̍p)中華 (Tiong-hoa)民國,進前 (chìn-chêng)大同的 (tāi-tông--ê)警戒 (kéng-kài).
(Ah)! (Lín) (chia)濟濟的 (choē-choē--ê)志士 (chì-sū) (志士),是人民的 (jîn-bîn--ê)頭陣 (thâu-tīn),
暝日 (mê-ji̍t) ()貧段 (pîn-tōaⁿ)跟綴 (kin-toè)這个 (chit-ê)主義.
咒誓 (Chiù-chōa) (ài)骨力 (kut-la̍t),愛勇敢 (ióng-kám); 定著 (tiāⁿ-tio̍h)信實 (sìn-si̍t),愛忠誠 (tiong-sêng).
對頭到 (boé)同心 (tông-sim)實行三民主義!

使用 (Sú-iōng)[edit]

(Kiâⁿ) (seng)/ (kàng)中華民國國旗典禮時,佇升/降旗 (kàng-kî)進前就愛唱國歌,抑佇升/降旗的 (kàng-kî--ê)奏樂 (chàu-ga̍k)中華民國國旗柯。中華民國佇1991年6 (go̍eh)29日廢除 (hùi-tî)違警罰法 (Ûi-kéng-ho̍at-hoat) (違警罰法) 前,規定 (kui-tēng)聽著 (thiaⁿ-tio̍h)唱國歌 (chhiùⁿ-kok-koa)時,無 (khiā) (leh)表敬意的 (piáu-kèng-ì--ê) (hoa̍t)20銀圓 (新臺票 (sin-tâi-phiò)60 (kho͘)) 以下 (í-hā)罰鍰 (hoa̍t-hoân) (罰鍰) 壓申誡 (sin-kài) (申誡)。

1949年中華民國政府 (poaⁿ)台灣 (Tâi-oân),國歌到 (taⁿ) (koh) (teh)用。較早 (Khah-chá)電影院 (tiān-iáⁿ-īⁿ) (pàng)電影 (tiān-iáⁿ)前,愛放國歌的影片 (iáⁿ-phìⁿ),到1990年代 (nî-tāi) (chiah)漸漸 (chiām-chiām)取消 (chhú-siau) ( (ùi)宜蘭縣 (Gî-lân-koān) (tiúⁿ) (Tân)定南 (Tēng-lâm) (陳定南) 佇1989年宣佈 (soan-pò͘)開始); 電台半暝 (pòaⁿ-mî)12 (tiám) (chiàⁿ)報時 (pò-sî)了後,愛放國歌,這馬 (chit-má)嘛毋 (bián) (Lāu)3 (tâi) (老 3 台) 逐工 (ta̍k-kang)嘛佇放送節目 (chiat-bo̍k) (seng) (pò͘)國歌, 1990年代以前嘛 (ē) (phah) " (Chàu) (奏) 國家時請維持 (î-chhî)肅靜 (siok-chēng) (維持肅靜)"--的政令 (chèng-lēng)宣導 (soan-tō)字卡 (jī-khah) (-字卡),今嘛取消。國歌歌詞嘛有 (chiâⁿ)濟年予人 (siu)國中 (kok-tiong)國文 (kok-bûn)課本 (khò-pún) () [9],抑現在 (hiān-chāi)大半 (toā-poàⁿ)干焦 (kan-ta)音樂 (im-ga̍k)課本有爾。

爭議[edit]

因為中華民國國歌的歌詞捌是國民黨黨軍 (tóng-kun) (黨軍) 學校 (黃埔軍校) 開學時訓示的 (hùn-sī--ê)文章 (bûn-chiuⁿ) (kiam)中國國民黨的 (Kok-bîn-tóng--ê)黨歌,有人看做 (khoàⁿ-chò)以早 (í-chá)黨國 (tóng-kok) (黨國) 無 (hun)時所留落來的 (lâu--lo̍h-lâi--ê),就排斥 (pâi-thek) (排斥),真濟人無愛唱這條歌。民主 (Bîn-chú)進步 (Chìn-pō͘)執政的 (chip-chèng--ê)縣市 (koān-chhī)大半用整整 (chéng-chéng)理由 (lí-iû)停辦 (thêng-pān)元旦 (goân-tàn) (元旦)--的升旗 (seng-kî)佮唱國歌典禮, (ah)唱的 (chhiùⁿ--ê)跳過 (thiàu-koè) "吾黨所 (chong)" (吾黨所宗) 彼段。民間 (Bîn-kan)平素 (pêng-sò͘)罕得 (hán-tit)唱,甚至 (sīm-chì) (chai)歌詞的 (koa-sû--ê)意思 (ì-sù)

而且 (Jî-chhiáⁿ),歌詞頭句的 (thâu-kù--ê) "吾黨" (吾黨),雖罔 (sui-bóng) ()線頂 (soàⁿ-téng)辭典 (sû-tián)漢典 (Hàn-tián) (漢典),有 " (lán)",抑是 (ia̍h-sī) " (gún)仝鄉 (kâng-hiong)"--的意思,但是 (tān-sī)嘛通指 "咱的政黨 (chèng-tóng)" (國民黨),[10] 致到 (tì-kàu)受著 (siū-tio̍h)物議 (bu̍t-gī) (物議)。

註釋 (Chù-sek)[edit]

 1. Adapted from a speech.

註解 (Chù-kái)[edit]

 1. "國歌的由來". 中國國民黨. 2009-03-02 khòaⁿ--ê. (官話)
 2. "第一首國歌 非現今三民主義歌". 旺報 (旺報). 20110719. 20121226 khòaⁿ--ê.  Text "林琮盛 (林琮盛)" ignored (help)(官話)
 3. 3.0 3.1 李士釗 (李士釗) 編譯 (1947). 聯合國歌集 (ēng Hôa-gí). 湯海口育書店. p. 20. (官話)
 4. "國史館數位典藏計畫 > 中華民國國旗與國歌史料". (官話)
 5. "國史館 > 修纂研究 > 認識中華民國 > 國家符號". (官話)
 6. 朱梅麗 (朱梅麗). "The Republic of China Yearbook--Taiwan 2001". Government Information Office. goân-loē-iông tī 2011-6-6 hőng khó͘-pih.  Cite uses deprecated parameter |coauthors= (help)(英語)
 7. "Berlin Summer Olympics, 1936". (英語)
 8. "吾黨" (吾黨) (thang)翻做 (hoan-chò) "咱的黨" 抑是 (a̍h-sī) "咱人", 請看 #爭議 (Cheng-gī) (toāⁿ).
 9. 五甲國中學習加油站 (官話)
 10. "词语"吾党"的解释 汉典 zdic.net". 20131225 khòaⁿ--ê. (官話)

參考 (Chham-khó)[edit]

外口 (Goā-kháu)連結 (liân-kiat)[edit]