Bô-kok bîn-cho̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

無各 (Bû-kok)民族 (bîn-cho̍k) (英語 (Eng-gí): stateless nation) ()一个 (chi̍t-ê)政治 (chèng-tī)用語 (iōng-gí)表示 (piáu-sī)一个 ()家己 (ka-tī)國家 (kok-ka) (ê)族群 (cho̍k-kûn) (ethnic group) (ia̍h)民族 (nation), (koh)毋是 (m̄-sī) (bó͘)一个民族封國 (pang-kok) (nation state) 的多數 (to-sò͘)群體 (kûn-thé) (Ēng) "無國 (bô-kok)" (chit) () (ū)暗示 (àm-sī) (chia) (lâng)應當 (èng-tong) (ài)是一个國家的意味 (ì-bī)

無各 (Bô-kok)民族 (thang) (in)徛起 (khiā-khí)國家的公民 (kong-bîn) ()有的 (ū-ê) ()財代 (chāi-tē)國家無公民權的 (kong-bîn-khoân--ê)。佇各樣 (koh-iūⁿ)國際 (kok-chè)su-pò͘-chuh活動 (oa̍h-tāng)抑國際組織 (cho͘-chit)親像 (chhan-chhiūⁿ)聯合國 (Liân-ha̍p-kok),無各民族tiā是無通 (phài)代表的 (tāi-piáu--ê)

有的無各民族,佇歷史上 (le̍k-sú-siōng) (pat)有國家,有的 (to)毋捌 (m̄-bat)建國 (kiàn-kok)