Tō-bêng-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
本章是屬於 基督教
系列的一个部分
Christian cross.svg

基督教歷史
耶穌基督
十二个使徒
東方景教
東西教會的分裂
十二軍的東征
宗教的改革

基督教的神學
基督教的崇拜
恩典 · 救in
山上的教訓
實在的福氣
主的祈禱文
十條介
性能
敨縛神學

基督教的禮節
洗禮
聖餐禮

基督教的聖經
舊約聖經
新約聖經
紅皮聖經

基督教的節日
聖誕節
聖誕老人
過活節

基督教的校派
東正教
天主教
耶穌會
道明會

基督新教
美國公理會
美國歸正教會
英國國到
安歇日會
台灣基督長老教會

五旬節教派
使徒信心會
神召會
神的教會
真耶穌教會

受正統教會客絕
耶和華見證人
耶穌基督後期聖徒教會
新約教會
統一教會

道明會 (Tō-bêng-hōe) (道明會),天主教 (Thian-chú-kàu) (ê)1 (ê)修會 (siu-hōe)正式 (Chèng-sek)Latin名稱 (miâ-chheng)號做 (hō-chò)Ordo Praedicatorum意思 (ì-sù) () "傳導者 (Thoân-tō-chiá)的修會"。

歷史 (Le̍k-sú) (siōng),道明會 (kap)耶穌會 (Iâ-so͘-hōe) (tùi)中國 (Tiong-kok)印度 (Ìn-tō͘) (téng)所在 (só͘-chāi)一寡 (chi̍t-koá)民間 (bîn-kan)儀式 (gî-sek) (ū)議論 (gī-lūn)耶穌會 (Iâ-so͘-hoē)立場 (li̍p-tiûⁿ)欽鄉 (khim-hióng)接受 (chiap-siū)部分 (pō͘-hūn)儀式,認為 (jīm-ûi) ()牽涉 (khan-sia̍p) (tio̍h)宗教 (chong-kàu)道明會 (Tō-bêng-hoē)反對 (hoán-tùi) ()18世紀 (sè-kí)教宗 (kàu-chong) (khiā) (in)彼爿 (hit-pêng) (chū)按呢 (án-ne)天主教佇中國活動 (oa̍h-tōng) ()開始 (khai-sí)少去 (chió--khì)

道明會佇17世紀佮19世紀 (bat) (phài)傳教士 (thoân-kàu-sū) (khì) (kàu)台灣 (Tâi-oân)。道明會的歷史記載 (kì-chài)有Francisco de Santo Domingo (Portugal (lâng), -1633) 佮Luis Moro (西班牙 (Se-pan-gâ)人, -1636) 2人佇 (hia)受害 (siū-hāi) [1]

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]