Tiū

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?
Oryza sativa
生物學分類
介: Plantae
門: Magnoliophyta
公: Liliopsida
目: Poales
科: Poaceae
屬: Oryza
  • Oryza glaberrima
  • Oryza sativa

(Tiū) ()發祖 (hoat-chó͘) ()熱帶 (jia̍t-tài)/亞熱帶 (a-jia̍t-tài)亞洲 (A-chiu) (kap)非洲 (Hui-chiu) (ê)草仔 (chháu-á) (Poaceae) chéng學名 (ha̍k-miâ)Oryza sativaOryza glaberrima (Chit)2 (chióng)提供 (thê-kiong)人類 (jîn-lūi)5 (hūn)1 (khah) (ke)熱量 (jia̍t-liōng) (calorie)[1]

稻仔 (Tiū-á)一年生 (chi̍t-nî-seⁿ) (annual) 的植物 (si̍t-bu̍t) (koân)1–1.8m葉仔 (hio̍h-á)長長 (tn̂g-tn̂g) (50–100 cm) () (khoah) (2–2.5 cm), (hoe)稅稅累 (sè-sè-lúi)花序 (hoe-sū) (inflorescence) 30–50 cm (tn̂g) (khò) (hong)授粉 (siū-hún) (pollinate)。 (I)果子 (koé-chí)號做 (hō-chò)稻粟 (tiū-chhek) (ia̍h)粟仔 (chhek-á)是1 (khoán)永果 (éng-kó) (caryopsis), 5–12 mm長, 2–3 mm (kāu)。稻粟去掉 (khì-tiāu)粟殼 (chhek-khak)稻殼 (tiū-khak) ("粗糠 (chho͘-khng)") 了後 (liáu-aū)號做稻米 (tiū-bí)

稻米是 (lán) (lâng) (chia̍h) (siōng) (chē)五穀 (ngó͘-kok)產額 (sán-gia̍h) (pâi)番麥 (hoan-be̍h)麥仔 (be̍h-á)後壁 (āu-piah)

()製造 (chè-chō)過程 (koè-têng)[edit]

收割 (Siu-koah)好勢 (hó-sè)稻穗 (tiū-sūi) (ài) (iōng)摔的 (siak--ê) (猶是 (iah-sī)其他 (kî-thaⁿ)技術 (ki-su̍t)) () (chí) (lia̍p)分出來 (pun--chhut-lâi) (Chia)的粟仔 (pho͘)稻埕 (tiū-tiâⁿ) (pha̍k) (hō͘) (ta) (chiah) (koh)米絞 (bí-ká) (pak)粗糠 (hull),成做 (chiâⁿ-chò)糙米 (chhò-bí) (brown rice)。 ()紲接 (soà-chiap)共糙米的胚芽 (phoe-gê) (germ) 佮米糠 (bí-khng) (bran) (lut)調 (tiāu) () (pìⁿ)白米 (pe̍h-bí)。白米比較 (pí-kàu)會勸得 (ē-khǹg-tit)古早人 (Kó͘-chá-lâng)認為 (jīn-ûi)糙米 ()散赤人 (sàn-chhiah-lâng)精牲 (cheng-seⁿ) (teh)食的 (chia̍h--ê) (Taⁿ)知影 (chai-iáⁿ)糙米的胚芽佮米糠包含 (pau-hâm) (chin)營養素 (êng-ióng-sò͘)現代 (Hiān-tāi)的白米四常 (sù-siông)加添 (ke-thiⁿ)人工 (jîn-kang)的營養素。

()做的 (chò--ê)食物 (chia̍h-mi̍h)[edit]

  1. Smith, Bruce D. The Emergence of Agriculture. Scientific American Library, A Division of HPHLP, New York, 1998.